Uppsala Akademiförvaltning (UAF) äger drygt 50000 ha skog som ska ge avkastning till Uppsala Universitet (UU). Skogen har hittills brukats med kalhyggen och plantering. Samtidigt hävdar båda UAF och UU att de ska arbeta för en bättre värld. Efter mycket kritik, båda från anställda och externa aktörer, har nu styrelsen för UAF beslutat att fortsättningsvis sköta 20% av sitt innehav med hyggesfria metoder.

Enligt styrelseordföranden Anne Ramberg ”behövs det mer forskning om vilka effekter olika skogsbruksmetoder har på biologisk mångfald” och ”Vi är så klart måna om att fatta beslut på vetenskapliga grunder. En utvärdering av Akademiförvaltningens gradvisa omställning ska göras i nära samarbete med relevanta forskare.”. En av de ”relevanta forskare” som bjudits in som expert är Tomas Lundmark, SLU, som forskar på skogsbrukets effekter på klimatet. Lundmarks forskningsresultat går dock i otakt med modern forskning som visar att minskad skogsavverkning gynnar klimatet.

Göran Arnqvist, professor i Zooekologi vid UU har varit drivande i att få UU att ställa om UAF:s skogsbruk till hyggesfritt. Han kommenterar beslutet: ”Vi är mycket kluvna inför detta beslut. Å ena sida är vi glada att förvaltningsstyrelsen har valt att ta viss hänsyn till kunskapsläget vad gäller biodiversitet och ekologisk hållbarhet i sitt skogsförvaltande. Å andra sidan är detta beslut inte alls vad vi hade förväntat oss – det innebär att 80% av den brukade skogsmarken även framgent kommer att brukas på ett sätt som är oförenligt med Uppsala universitets mångfalds- och hållbarhetsåtaganden. Vi har svårt att se att detta inte utgör ett stort trovärdighetsproblem för vårt lärosäte”.

Uppsala Universitet missförstår COP15

Ett synnerligen upprörande inslag i nyheten är att UAF betraktar hyggesfritt skogsbruk som skydd: ”… totalt 32 procent av Akademiförvaltningens skogsinnehav på sikt ska undantas från trakthyggesbruk. Detta ligger helt i linje med COP15 och EU:s strategi för biologisk mångfald, där målet är att 30 procent av skogen ska vara skyddad 2030”. Då har man helt missuppfattat vad skogsskydd betyder, eller så har man valt att negligera vad som behövs för att bibehålla och återställa den biologiska mångfalden, nämligen att undanta minst 30% av planeten för naturen i 2030.

Skydda Skogen håller med Anne Ramberg om att det saknas viktiga beslut från politiskt håll om hur framtidens skogsbruk ska utformas. Det ska dock läggas till ”utformas i enighet med beslutet från COP15 att skydda 30% av planeten”. Och det finns ingen anledning varför inte Uppsala Universitet skulle kunna gå före och visa att man verkligen vill verka för en bättre värld.