Grannaturskogen som nu planeras för avverkning i Dikanäs. Foto: Jon Andersson.

Skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen är planerad för avverkning i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun. Hittills har 20 rödlistade arter hittats i en översiktlig inventering i de avverkningsanmälda skogarna. Där finns även mindre partier med urskog och rikligt med död ved. Det är Vilhelmina Övre Allmänningsskog som planerar avverkningarna.

Totalt rör sig om ca 40 hektar avverkningsanmäld skog inklusive ett nytt vägbygge in i skogen i Dikanäs. De avverkningsanmälda skogarna ligger i ett stort och vidsträckt skogslandskap som är orört av modernt skogsbruk. Skydda Skogen inventerade det drygt 3 500 hektar stora skogsområdet under 2017 och gjorde då drygt 2 500 fynd av 53 olika rödlistade arter.

I de avverkningsanmälda skogarna har 20 rödlistade arter hittills hittats. Den sårbara vedsvampen laxporing (VU) som bara hittats på fem lokaler i Västerbottens län finns i en av de avverkningsplanerade skogarna. De sårbara vedsvamparna tajgaskinn och grantickeporing har också hittats i de avverkningsanmälda skogarna.

– Jag anser att det är helt oacceptabelt att släppa in skogsbruket i områden som detta. I Sverige är andelen långsiktigt skyddad skog mycket liten, endast ca 5-6 %, och av den skog som är skyddad så är det än mindre som håller så höga naturvärden som de som hittas i de fjällnära skogarna. Av de helt naturliga skogar som fanns innan skogsbruket satte fart finns nästan inget kvar. Och det mesta finns i de fjällnära skogarna, säger Jon Andersson från Skydda Skogen som inventerat skogarna i Dikanäs.

Vilhelmina Övre Allmänningsskog, som avverkningsanmält skogarna, har hittills inte tagit något ansvar för de höga naturvärden som finns i området. Skogsstyrelsen som är den tillsynsmyndighet som ska kontrollera att naturvärden inte skadas, har tidigare hjälpt till att planera skogsbilvägar genom områdets urskogar.

Skydda Skogen kräver att avverknings- och vägplanerna i de urskogsartade grannaturskogarna i Dikanäs omedelbart dras tillbaka. Föreningen anser att dessa skogar bör ingå i Marsfjällets naturreservat som ligger söder om det stora skogsområdet. Om avverkningsanmälningar i den här typen av miljöer inte avslås visar det att Sveriges skogspolitik, med den ständiga ledstjärnan ”frihet under ansvar”, leder till att Sverige på sikt riskerar att permanent skada den biologiska mångfalden och allvarligt försvåra arbetet med att uppnå internationella åtagandet inom miljövård.

– Dessa skogar måste undantas från kalavverkning om Sverige ska kunna uppfylla våra internationella åtaganden inom EU och FN. Man frågar sig när Sverige ska börja ta ansvar för de unika skogslandskap som finns längs fjällkedjan. Tiden tickar och hyggena växer, säger Jon Andersson.

Läs Skydda Skogens brev/rapport till Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket här.

Läs Skydda Skogens rapport ”Forestry at the edge” om de inventerade Dikanäs-skogarna (2018) här.

Läs pressmeddelande ”Stort vildmarksområde hotat av skogsavverkning – ny rapport visar att Skogsstyrelsen tummar på regelverket” från Skydda Skogen 15 februari 2018 här.

Kontakt
Jon Andersson, Skydda Skogen, jon.pm.andersson(@)outlook.com, 073-037 52 74

Flygbild över det stora skogslandskapet i Dikanäs med avverkningsanmälningarna (röda linjer) samt fynd av sårbara arter VU (röda prickar), nära hotade arter NT (gula prickar) och Skogsstyrelsens signalarter (blå prickar). Foto/bildmontage: Jon Andersson.

Det troliga resultatet efter utförd avverkning i Dikasjön. Foto/bildmontage: Jon Andersson.