Svenska kyrkan planerar att gallra och avverka en av de sista urskogsartade tallnaturskogarna i Bohuslän. Skogsvägar har redan dragits in i området. Aktiva i Bohusläns skogsnätverk har nu gjort en film om skogsområdet med ett budskap – området måste skyddas som naturreservat.

Svenska kyrkan planerar att avverka gammal tallnaturskog i närheten av Fagerhult, Tanums kommun. Foto: Per Pixel.

Det avverkningshotade skogsområdet ligger vid Fagerhult i norra Bullaren, Tanums kommun, ca 5 mil norr om Uddevalla. Detta område har inget officiellt namn men aktiva i Bohusläns skogsnätverk kallar det Sjutjärnarna, eftersom det finns sju tjärnar i området. Här växer en urskogsartad tallnaturskog med hög medelålder, ca 180-200 år, med inslag av 230-250-åriga tallar. Enstaka tallar var plantor i slutet av 1600-talet. I det avverkningshotade området växer ett flertal rödlistade vedsvampar såsom apelsinticka (NT), kilporing (NT) och nordtagging (NT). Även fridlysta fåglar såsom tretåig hackspett (NT), talltita (NT) och tjäder finns i området. 

Steve Daurer, ekolog och skogsinventerare med många års erfarenhet från hela Sverige, inventerade skogsområdet i Bullaren under våren på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Bohuslän i ett LONA-projekt (lokal naturvårdssatsning) med Tanums kommun. Han blev överraskad över att området saknar reservatsskydd. 

– När jag såg den här skogen så tänkte jag bara wow! Varför är inte detta unika område redan skyddat som naturreservat eller nationalpark? Här finns urgamla kontinuitetsskogar med hundratals och troligen tusentals år av skoglig kontinuitet. Att de finns kvar, och dessutom i Bohuslän, är helt unikt och var oväntat, säger Steve Daurer. 

Flerhundraåriga tallar med pansarbark i den avverkningshotade skogen vid Sjutjärnarna. Foto: Per Pixel.

Svenska kyrkan borde värna de sista gammelskogarna

Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare, vars skogsbruk endast bidrar med ca 1,5 % till kyrkans totala inkomst. Aktiva i Bohusläns skogsnätverk framhåller i filmen att Svenska kyrkan borde gå i spetsen och värna skapelsens sista gammelskogar för kommande generationer. De menar att ett område med så höga naturvärden som Sjutjärnarna måste få reservatsskydd. Bevarande av biologisk mångfald, kolsänkor, friluftsliv och vattenfrågor behöver mycket större hänsyn. 

Se kortfilmen ”SjuTjärnarna – hotad urskog i Bohuslän” av Per Pixel här: 

Bohusläns skogsnätverk anordnade en pilgrimsvandring mellan Svenska kyrkans kalhyggen vid Fagerhultsskogen i norra Bullaren i Tanums kommun i Bohuslän tidigare i sommar (2023-07-05);

https://skyddaskogen.se/pilgrimsvandrare-sorjer-forlorad-skog/

Kontakt

Per Pixel, fotograf, tel. 070-814 11 57, mail@perpixel.se