Byborna i Äspnäs är besvikna på skogbolaget. Berättelsen finns att läsa i ÖP 16 februari 2004. ”SCA tänker avverka skogen – bybor känner sig överkörda” Liknande händelser, inträffar på olika platser runt om i Sverige.

Just nu är avverkningstakten hög i den svenska skogen. Skogsbolagen har bråttom framförallt till de små öar av gammelskog som ännu finns kvar. Skog som är över 100 år börjar nämligen bli en bristvara.

Sedan 1950-talet har det svenska skogsbruket drivits industriellt. Effektiviseringen medförde att färre människor behövdes i skogsbruket och många som arbetade i skogen blev arbetslösa. En maskin kunde utföra det som tidigare hade krävt 50 personers arbetsinsats. Den utvecklingen har sedan fortsatt och nu är situationen kritisk för skogen på grund av en alltför effektiv hantering. Det har medfört att samma områden avverkas, som naturvården vill spara.

Enligt demokratiskt fattade beslut och regeringens miljömål, Levande Skogar ska värdefulla områden sparas. Det, för att skogar behövs för oss människor och för många växt- och djurarter. Trots detta har ett utpräglat skogslän som Jämtlands län, inte ens 0,1 procent av produktiv skog nedanför den fjällnära skogen skyddad. Ändå betyder skogen mycket för många av länets invånare!

Om de miljömål och om lagar som finns följdes skulle situationen se annorlunda ut. Mycket talar för ett hänsynsfullare skogsbruk som t.ex. i 1 § Skogsvårdslagen från1994:

”Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln skall hänsyn tas till andra allmänna intressen.”

Det är positivt att det finns lagar som kräver naturvårdshänsyn inom skogsbruket. Problemen uppstår om lagarna inte efterlevs på ett tillfredsställande sätt, när ingen kräver efterlevnad eller har möjlighet att kontrollera. Därför är det värdefullt att människor reagerar och ställer krav. Skogen tillhör en del av vår bygds historia och är en gemensam angelägenhet för oss alla. Låt oss inte bli lurade på den skog som finns kvar, så som en gång var fallet i slutet på 1800 talet.

Maria Winger

Naturskyddsföreningen,
Skogsprojektet 2004
i Jämtland / Härjedalen