Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Värdefull skog avverkad av Sveaskog i Norrbotten

Den numera avverkade skogen vid Laxtjärnberget i Arvidsjaur kommun. Foto: Björn Mildh

Sveaskog har avverkat ca 20 hektar brandpåverkad tallnaturskog vid Laxtjärnberget i Arvidsjaurs kommun. Därutöver har ytterligare 2 hektar värdefull tallskog avverkats – en skog som helt omgavs av en registrerad nyckelbiotop (skog med höga naturvärden). Denna skog hade tidigare gallrats av Sveaskog för att få bort naturvärdena men hyste i övrigt lika höga naturvärden som den omgivande nyckelbiotopen. Sveaskog kände till skogsområdenas naturvärden men valde ändå att avverka. De ville inte heller visa upp sin naturvärdesbedömning av skogarna.

Skogarna avverkades under hösten 2018 men det var först i februari 2019 som miljörörelsen fick kännedom om avverkningarna. En del hänsyn har tagits vid avverkningarna men hela skogen skulle ha sparats, inte avverkats, menar Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Förekomsten av död ved i olika storlekar och nedbrytningsstadier var god i de båda nu avverkade skogarna. Totalt hittades 13 olika rödlistade arter i det lilla skogsområdet som omgavs av en nyckelbiotop, varav 4 av arterna är klassade som sårbara enligt rödlistan; svamparna fläckporing, gräddporing, smalfotad taggsvamp och taigataggsvamp.

De avverkade skogarna vid Laxtjärnberget ligger även inom Östra Kikkejaure samebys kärnområde av riksintresse. Samebyn ville spara skogen men Sveaskog är i ständigt överläge och det är svårt att säga nej till Sveaskog vid samråden.

Läs mer på Natursidan här.

Det är dags för förändring Sveaskog – skriv under uppropet Vår skog för ökat skogsskydd, ökad andel kalhyggesfritt skogsbruk och sänkta avkastningskrav för Sveaskog här.