Skip to content Skip to footer

Våra mål

Sjo_och_skog_naturskog_orebro_lan

Skydda Skogen vill:

 • att den fjällnära skogen undantas från avverkning.
 • att alla gammelskogar fridlyses.
 • att minst 30 % av den produktiva skogen skyddas permanent i ekologiskt representativa och sammanlänkade områden.
 • att skogar restaureras för att uppnå våra miljömål.
 • att dagens dominerande skogsskötselmetoder med kalavverkning, markberedning och plantering av monokulturer ersätts av ett naturnära skogsbruk.
 • att subventioner för uttag av skogliga biobränslen avskaffas.
 • att gamla träd i alla miljöer bevaras.
 • att igenväxande hagmarker med gamla träd restaureras och bevaras genom hävd.
 • att speciella insatser görs för särskilt hotade arter.
 • att skogen som livsmiljö för människor bevaras.
 • att skogens alla värden värnas, så att mångbruk gynnas.
   
   

Vad Skydda Skogen konstaterar:

 • att trädens naturliga omloppstid ofta kan vara 200 – 1000 år, vilket starkt kontrasterar mot skogsbrukets omloppstider.
 • att skogsbruket i sin nuvarande form är en exploaterande näring som inte är långsiktigt hållbar.
 • att vinsterna från skogsbruket huvudsakligen inte har tillfallit dem som har arbetat med eller bott i skogen.
 • att skogsbruk i vårt land bedrivs med metoder som inte bara missgynnar djur och växter, utan som också försvårar för andra mänskliga näringar, eller andra sätt att använda skogen, s.k. mångbruk.
 • att utarmningen av skogen och dess biologiska mångfald fortskrider snabbt trots ökade naturvårdsinsatser under senare decennier.
Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen