Naturskyddsföreningen i Örebro län har gjort en kortfilm om den hotade kalkbarrskogen vid Garphytteklint i Örebro län.

Ett av Örebro läns mest värdefulla naturområden vid Garphytteklint är hotad av avverkning. Det rör sig om en kalkbarrskog som Sverige har internationellt ansvar för att bevara. Länsstyrelsen bedömer att naturvärdena i området är höga och har därför föreslagit att området blir ett naturreservat. Nu har dock myndigheten avbrutit den processen på grund av ovilja från markägaren och skogen kan komma att avverkas i juli. 

Den nu avverkningsplanerade skogen vid Garphytteklint utgörs av ett viktigt rekreationsområde med månghundraårig skog. Här har 84 rödlistade arter och ett 40-tal signalarter hittats. I skogen finns också många kulturlämningar i form av gruvområden och torplämningar som nyligen delvis har skadats av väggbygge. 

– Garphytteklint måste bli ett naturreservat. Det här är en av länets finaste kalkbarrskogar med en uppsjö av hotade och rödlistade arter. Kalkbarrskogar är en typ av skog som vi i Sverige har ett Europa-ansvar för, säger Sebastian Kippu, skogsbiolog och Skydda Skogens skogsambassadör. 

Sebastian Kirppu fortsätter: 

– Kalkbarrskogar är en otroligt häftig livsmiljö för en stor mängd av mykorrhizabildande marksvampar. Dessa svampar lever i symbios med träden i skogen och när de avverkas försvinner de här svamparna för all framtid. Det finns kalkbarrskogar jag känner till som nyligen har avverkats både i Roslagen och Jämtland. Det dystra är att vi har så väldigt få sådana här skogar kvar i Sverige och de få resterna av de här fina uråldriga skogsmiljöerna måste skyddas. 

Skriv under namninsamling för att rädda Garphytteklint här.

Se Naturskyddsföreningen i Örebros kortfilm ”Rädda Garphytteklint” på YouTube här: