Vargtjärnen ligger ungefär en mil norr om Ljungaverk i Ånge kommun, i Västernorrlands län. Det av SCA anmälda avverkningsområdet är över 200 ha stort. Skogen är urskogsartad med mycket höga naturvärden och av naturreservatsklass. I juni hittade Forskningsresans inventerare i Vargtjärnskogen 38 arter som riskerar att dö ut i Sverige i ett längre eller kortare tidsperspektiv. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begär därför att SCA inte avverkar skogen. Föreningarna begär också att myndigheterna utreder artskyddet och möjligheterna att göra ett reservat av skogen.


Skogsväg dragen rätt in i Vargtjärnens naturskogsområde
Foto: privat

Kritporingen – extremt stor risk att dö ut i landet inom en mycket nära framtid – CR

Inventerarna hittade bland de 38 rödlistade arterna den mycket sällsynta vita fleråriga tickan kritporing. Den växer på undersidan av mycket gamla gråa nedfallna tallstammar utan bark. Doften är angenäm men smaken bitter. Glesa tallnaturskogar med mycket död tallved vill kritporingen ha för att växa. Mycket länge har tallarna stått döda och barklösa i skogen innan de slutligen faller. Troligen tar det mer än 1000 år att bilda den sorts döda liggande hårda tallved som kritporingen växer på (Nitare 2019). Eftersom veden är så hård, kan stammen ligga kvar på marken upp till ytterligare hundratals år och vara kritporingens hem. Därför är kritporingen en av de arter som tydligast visar att det är en mycket gammal tallskog (Nitare 2019).

Minskning med 34 procent de senaste 50 åren

Under de senaste 50 åren har kritporingen minskat med 34 procent. Skogsmaskinerna som hugger ner och forslar ut träden kör sönder liggande stammar som kritporingen växer på. Få träd blir 1000 år, eftersom skogsområden i Sverige som aldrig kalhuggits blir allt färre. År 2001 fann Forskningsresan kritporing i en skog i Vemdalen, i Härjedalen. Då löpte kritporingen mycket stor risk att dö ut i landet (EN) Nu är risken extremt stor (CR) att arten försvinner i Sverige, eftersom grova och gärna brända stammar av tall, liksom skogsbränder, blir allt sällsyntare. Naturliga skogsbränder är livsviktiga för många tickor, insekter och växter. Under årtusenden har dessa bränder påverkat våra nordliga skogar som nödvändig del i barrskogens liv.

Kolticka funnen i skogen vid Vargtjärnen – få fynd i Sverige

Koltickan är en vedsvamp som växer på nedfallna tallstammar med bränd ved. Helst ska skogen vara luckig tallskog och släppa in soljus på de förkolnade stammarna. I gamla tallskogar har träden vanligen spår av bränder. Förkolnad ved har kemiska egenskaper som vissa arter behöver för att leva. Grova nedfallna tallstammar med förkolnade ytor är ovanliga i dagens skogar. De stammarna ligger bara i gamla barrskogar. Eftersom koltickan är mycket sällsynt är det viktigt att inte ha skogsbruk i närheten av växtplatsen. Gamla tallar ska inte huggas ner. Koltickans få växtplatser behöver övervakas. Den växer bara på ett femtiotal platser i Sverige och är starkt hotad, med beteckningen EN. endangered.

Urskogsporing

Den sällsynta svampen urskogsporing växer i norra Sverige i eller på död eller döende ved i gamla barrskogar. Sådan ved är det ont om i dagens skogar. Ibland kan man hitta den på levande träd med döda träddelar eller svampar. Solljus och värme i gamla luckiga skogar, mest barrskogar, är bra också för urskogsporingen. Den gynnas liksom koltickan och kritporingen av brand. Den förekommer främst i skogar som inte påverkats av kraftig störning, t.ex. slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning. Även urskogspring är starkt hotad, med beteckningen EN, endangered.


Smalfotad taggsvamp
caspar s creative commons

Skogen vid Vargtjärnen – reservatsklass

Svamparna blackticka, fläckporing, gräddporing, laxgröppa och rynkskinn liksom smalfotad taggsvamp och knärot, några av de 38 hotade arterna inventerarna hittade under Forskningsresan, löper alla stor risk att dö ut i Sverige i ett medellångt tidsperspektiv. De har beteckning sårbar – VU. Smalfotad taggsvamp är globalt rödlistad som sårbar med beteckningen VU, vulnerable, i den internationella naturvårdsunionens (IUCN:s) bedömningssystem. Vargtjärnsskogen är en skog som arterna kan fortsätta växa i, om skogen får stå kvar. Där ligger de grova nedfallna trädstammar som många arter behöver för att växa och på marken hittar den smalfotade taggsvampen förkolnad ved att växa under. En skog att också vandra i och beundra i förundran över en rest av en urskogsartad skog. Betydelsen av artrikedomen på jorden, den så kallade biologiska mångfalden, har vetenskapen bara börjat att förstå.

Källor: SLUArtfakta; Johan Nitare & Skogsstyrelsen, Skyddsvärd skog, 2019

FSC-klagomål – information om mycket höga naturvärden i
avverkningsanmäld naturskog vid Vargtjärnen i Ånge kommun här

Artiklar för vidare läsning:

Hur länge står död tallved i skogen? : här

Hur gammal kan tallved bli i naturen? Här

Vad kostar det att arter försvinner i världen? här: