Växjö stift har avverkningsanmält skog med höga naturvärden vid Gökhultesjön i Mönsterås kommun. Skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb är mycket kritiska och försöker stoppa avverkningarna som bland annat strider mot FSC certifieringen. I skogen finns den fridlysta tjädern och rödlistade arter som spillkråka, tallticka och signalarten kornknutsmossa.

Avverkningsanmält vid Gökhultesjön, Småland. Foto: Jan Brenander

I området runt Gökhultesjön finns flera avverkningsanmälningar på sammanlagt över 30 hektar. Stiftet har redan avverkat sedan tidigare i våtmarken intill sjön och den gången lämnades ingen hänsyn. Nu verkar det bli likadant igen. Jan Brenander från Oskarshamns Fågelklubb säger:

-Växjö stift har avverkningsanmält långt ut i våtmarken, bland annat är alla träden på en skvattrammosse märkta för avverkning, där det är tjäderhabitat. Tyvärr är mossen redan underröjd. Stiftet har heller inte planerat in några kantzoner för det är snitslat hela vägen fram till vattnet.

Skogsgruppen skriver att stiftet verkar vara främmande för Skogsstyrelsens Målbilder om hänsyn till vatten där det står att ”Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet”.

Snitslat ända ned till vattnet, Stiftet lämnar inga kantzoner. Foto: Jan Brenander
Här ser man några av stiftets avverkningsanmälningar (bruna linjer) och tidigare avverkningar (ljusgröna fält). Karta från Skogsstyrelsen.

Avverkningen hotar biologisk mångfald och ger klimatutsläpp

Sumpskogar och skvattrammossar är mycket värdefulla och har en viktig roll i skogsekosystemet. På skvattrammossen vid Gökhultesjön finns många lågor (nedfallna döda träd). Skogsgruppen har bl a påträffat signalarten kornknutsmossa på en låga på den avverkningsanmälda mossen. Den indikerar skyddsvärd natur. I Artfakta kan en läsa om kornknutsmossa: ”Samtliga skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av lokalerna utgör ett hot. Fragmenteringen av skogslandskapet liksom minskad mängd död ved är ett långsiktigt hot mot denna art”.

Svampen tallticka, rödlistad som nära hotad (NT) växer på tallarna på mossen, tallticka trivs endast på tallar som är över 120 år gamla. I Artfakta står det om hotet mot gamla tallar och talltickan: ”Att omloppstiderna i skogsbruket blivit allt kortare samt att andelen nyrekrytering av lämpliga träd minskat, innebär ett långsiktigt hot”.

Skogsgruppen skriver att det är tjäderbiotop där stiftet har avverkningsanmält. I många europeiska länder har tjädern försvunnit och i södra och mellersta Sverige bedöms tjädern vara under lokalt och regionalt utdöende, enligt boken Tjädern och kalhyggesbruket (2018). De behöver myrar och sumpskog. Tjädern har pekats ut som en paraplyart av flera forskare, vilket betyder att dess miljöer är värdefulla för många andra krävande eller rödlistade arter. Att avverka på en mosse ger dessutom stora koldioxidutsläpp vilket går emot Sveriges klimatmål.

Stiftets snitslar hänger långt ut i våtmarken. Foto: Jan Brenander

Kyrkan borde vara föregångare

Skogsgruppen ifrågasätter hur stiftet agerar. Ska det inte finnas miljöer kvar för den biologiska mångfalden där djur och växter, insekter, fåglar också kan leva? Kyrkan borde vara föregångare på detta och värna livet i de olika skogsmiljöerna. Jan Brenander säger:

-Stiftet är ju även FSC certifierat och borde känna till att vissa biotoper ska undantas avverkningar (våtmarker, strandzoner, impediment, etc). Men stiftet verkar inte överhuvudtaget bry sig man tar allt, snacka om girighet.

Stiftet bryter dessutom mot sin egen Miljöhandbok. I Svenska kyrkans Miljöhandbok står det bl a att kyrkan ska ”bibehålla skogsekosystemens hälsa och livskraft och bevara och förstärka den biologiska mångfalden i skogsekosystem”. Kyrkan ska även skydda vatten och ”avstå från kalhyggen, dikning. och/eller markberedning på torvmarker”. Även ”avsätta tillräckliga skyddszoner längs stränderna”. Men vid Gökhultesjön gör Växjö stift tvärtom.