Ungefär hälften av den svenska skogsmarken ägs av privatägare. Den privatägda skogsmarken återfinns till största delen i södra Sverige och består ofta av mindre fastigheter. Marken ägs antingen av en enskild individ, eller av en allmänning, som består av många personer som gått samman och sköter marken gemensamt. Södra är en ekonomisk förening för skogsägare i södra Sverige. Inom föreningen som också är en koncern bedrivs skogsbruk, produceras pappersmassa, sågade trävaror, interiörprodukter, bioenergi och vindkraft. Andra liknande ekonomiska föreningar i Sverige är exempelvis Norra skogsägarna och Mellanskog.

Ca 25 procent av den svenska skogsmarken ägs av skogsbolag.
De största skogsbolagen i Sverige är: SCA, Holmen Skog, Bergvik Skog och Korsnäs. Bergvik Skog bildades 2004 i samband med att Bergvik förvärvade all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare ägde i Sverige.

Staten äger ca 20 procent av den svenska skogsmarken genom det statliga skogsföretaget Sveaskog, myndigheten Fastighetsverket, som framför allt äger fjällnära skogar i nordvästra Sverige och myndigheten Fortifikationsverket (försvaret), som äger skog i militära områden. Skogsbolaget Sveaskog är den största statliga markägaren varav cirka 3,3 miljoner hektar är produktiv skogsmark.

Naturvårdsverket äger 1,1 miljoner hektar mark, varav stora delar återfinns i fjällen och i nationalparker och naturreservat i Norrland. Resterande skogsmark ägs av övriga, däribland kommuner och svenska kyrkan.