Skydda Skogen konstaterar

  • Att trädens naturliga omloppstid ofta kan vara 200 – 1000 år, vilket starkt kontrasterar mot skogsbrukets omloppstider.
  • Att skogsbruket i sin nuvarande form är en exploaterande näring som inte är långsiktigt hållbar.
  • Att vinsterna från skogsbruket huvudsakligen inte har tillfallit dem som har arbetat med eller bott i skogen.
  • Att skogsbruk i vårt land bedrivs med metoder som inte bara missgynnar djur och växter, utan som också försvårar för andra mänskliga näringar, eller andra sätt att använda skogen, s.k. mångbruk.
  • Att utarmningen av skogen och dess biologiska mångfald fortskrider snabbt trots ökade naturvårdsinsatser under senare decennier.

Skydda Skogen vill

Att den fjällnära skogen undantas från avverkning.

Att alla gammelskogar fridlyses.

Att minst 20 % av den produktiva skogen skyddas permanent.

Att skogens medelålder höjs.

Att dagens dominerande skogsskötselmetoder ersätts av ett naturnära
skogsbruk.

Att gamla träd i alla miljöer bevaras.

Att igenväxande hagmarker med gamla träd restaureras och bevaras genom hävd.

Att speciella insatser görs för särskilt hotade arter.

Att skogen som livsmiljö för människor bevaras.

Att skogens alla värden värnas, så att mångbruk gynnas.

Skydda Skogen värnar om allemansrätten!