Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vindkraft hotar vildmark i Orsa Finnmark

Två vindkraftsparker som omfattar totalt 67 vindkraftverk är planerade i Orsa kommun och Ljusdals kommun. Både lokalbor och flera lokalföreningar är oroliga och vill att vildmarken i Orsa Finnmark ska bevaras. I juni 2024 kommer en folkomröstning att ske, där Orsas kommuninvånare får lägga sin röst för eller emot vindkraftsplanerna.

Fotomontage som visar de 10 planerade vindkraftverken vid Jordikamäck – bilden är tagen från Ämåsjön. På bilden syns även en av stugorna som ligger i närheten av den planerade vindkraften. Fotomontage: Veronika Beronius.

– Vad är det som drar fler invånare till Orsa kommun och vad söker turister när de åker hit? Jo, det är naturen, vildmarken, tystnaden och den milsvida utsikten över skog och vackra myrmosaiker. Att besöka platser som Grönklitt, Pilkalampinoppi och Koppången står högt i kurs och turismen är en av de viktigaste inkomstkällorna för kommunen. Om vindkraftsindustri etableras i Orsa Finnmark så kommer det påverka Orsas varumärke mycket negativt, säger Erik Partelow, ordförande för Föreningen NEJ till vindkraftsindustri Orsa Finnmark.

Den planerade vindparken Jordikamäck ligger i norra delen av Orsa kommun och gränsar till det värdefulla skogsområdet Gällsjöberget. Det är ett av få större och relativt intakta berg med barr- och blandnaturskog, omfattande drygt 300 hektar, som finns kvar i Orsa kommun. Över 30 naturvårdsarter har hittats i området, bland annat den sårbara och fridlysta dofttickan (VU) och den nära hotade tretåiga hackspetten (NT) lever i skogen. Orsa Naturskyddsförening föreslår ett naturreservat i området. Länsstyrelsen anser att området är skyddsvärt men saknar för närvarande pengar för skydd.

Solnedgång över de flera hundra år gamla grantopparna på Gällsjöberget som ligger strax öster om projekterad vindpark Jordikamäck. Foto: Veronika Beronius.

Orsa Besparingsskog bröt in en väg till Gällsjöberget år 2020 trots att Orsa Naturskyddsförening vädjade till dem att inte göra det. Länsstyrelsen har i brist på ekonomiska medel inte kunnat prioritera området men skrev då följande till Orsa Besparingsskog: ”Avvakta med fortsatta skogsbruksåtgärder i området 5–10 år. Utan att kunna spå framtida politik för skydd av skog förefaller det ändå sannolikt att detta område skulle komma i fråga för skydd i en nära framtid, inte minst inför möjligheterna att uppfylla internationella åtaganden.”

Orsa Besparingsskog avverkningsanmälde sedan delar av Gällsjöberget under år 2023.

– Vi protesterade i media och med skrivelser till kommunen och Länsstyrelsen, men förgäves. Vi fick inte ens ett svar. Nu i vintras avverkades stora delar av Gällsjöberget. Det känns som en kniv i ryggen när vi försöker skydda skog på demokratisk väg och när alla vet att vi måste slå vakt om vildmarken i Orsa. Politikerna gör ingenting. Måste vi sätta oss framför skogsmaskinerna för att få besparingsskogen att lyssna? säger Bengt Oldhammer från Orsa Skogsgrupp.

Vacker vintervy över Pengelmyren och Jordikamäck i Orsa Finnmark som kommer att omringas av 10 stycken 280 m höga vindkraftverk om planen om vindpark Jordikamäck förverkligas. Foto: Veronika Beronius.

Den planerade vindparken Jordikamäckomfattar 10 vindkraftverk, med en totalhöjd om 280 meter. Totalt kommer ca 37 hektar skog att avverkas. I området finns spridda naturvärdesobjekt med bland annat den fridlysta och nära hotade varglaven (NT) samt de nära hotade arterna garnlav (NT), gränsticka (NT), lunglav (NT) och tretåig hackspett (NT). Vindkraftsbolaget Dalavind har låtit företaget EnviroPlanning genomföra en inventering av fladdermöss i området. Det visar dock att denna inventering enbart är gjord vid Noppikoski och inte vid Jordikamäck. Vindkraften riskerar också att ge störningseffekter i form av skuggor, konstant vinande ljud och vibrationer vilket påverkar fåglar, fladdermöss, insekter och däggdjur negativt. Det finns också risk för kollision med en del fågelarter som kungsörn.

Drygt 3 km väster om Jordikamäck ligger dessutom Eberget som av Naturskyddsföreningens skogsgrupp anses vara det största skyddsvärda området i Orsa kommun. Områdets vildmarkskänsla kommer att påverkas negativt av den planerade vindkraften.

Pilkalampinoppi – en populär utsiktsplats för besökare som ligger i det projekterade området för vindpark Noppikoski. Fotomontage: NVOF.

Den planerade vindparken Noppikoski ligger i norra delen av Orsa kommun (27 verk), samt i den angränsande sydvästra delen av Ljusdals kommun (30 verk). Denna vindpark kommer att gränsa till naturreservatet och Natura 2000-området Österåberget samt ligga ca 50 m norr om naturreservatet och Natura 2000-området Barkbergsknopparna. Vindkraften kommer även beröra delar av skyddsvärd naturskog vid Sopilampi vid Barkberget. Skyddsvärd naturskog finns även i närheten – vid västra och södra Barkbergsknopparna. Där ligger också Kerrosmäki som hyser hela 75 naturvårdsarter varav 51 rödlistade arter. Av dessa arter är 11 klassade som sårbara (VU) eller hotade (EN) enligt SLU Artdatabankens rödlista.

För att frakta, anlägga och sätta upp 67 vindturbiner krävs många transporter och även nya vägar kommer att anläggas och skog kommer att avverkas. Vid varje vindkraftverk krävs en hårdgjord yta stor som en fotbollsplan för fundament, transformatorstation och maskiner. Enligt Dalavinds egna beräkningar kommer det behövas mer än en halv miljon ton krossmaterial och betong motsvarande 5 000 normalstora villor. Vägtransporter enbart för att frakta krossmaterial innebär 15 000 transporter med lastbil och andra fordon. Detta innebär stor klimatpåverkan och landskapsförändring och -omvandling.

Den 9 juni 2024 kommer en folkomröstning att ske, där Orsas kommuninvånare får lägga sin röst på ja, nej eller avstår – för de två vindparkerna Jordikamäck och Noppikoski.

– Vi uppmanar Orsas invånare är att sätta sig in i frågan och inte lättvindigt köpa de argument som serveras av den aktör som är part i målet och vill tjäna pengar på att exploatera vildmarken i Orsa Finnmark. Orsa producerar dubbelt så mycket el som förbrukas inom kommunen, är det rimligt att Orsa ska ta ett ännu större ansvar för elförsörjningen än man redan gör? säger Erik Partelow, ordförande för Föreningen NEJ till vindkraftsindustri Orsa Finnmark.

Fritidsboende som inte är skrivna i Orsa kommun liksom återkommande turister saknar rösträtt i folkomröstningen. Över 1 300 personer har skrivit under en namninsamling mot vindkraftsplanerna som finns i Orsa Finnmark.

Skriv under namninsamlingen ”NEJ till vindkraftindustri Orsa finnmark!” här.

Namninsamling för markägare eller fiskare/jägare/turister som ofta vistas i Orsa finnmark men saknar rösträtt i Orsa kommun här.

Läs mer om Föreningen NEJ till vindkraftsindustri Orsa Finnmark här.

Läs foldern ”Orsa Finnmark – Vildmark eller industriområde?” om den projekterade vindkraftsindustrin här.

Läs mer om Gällsjöberget i Orsa Naturskyddsförenings rapport ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa” här.

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsas begäran om skydd av artrika naturskogar vid Gällsjöberget (2023-09-18).

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsas begäran om skydd av artrika naturskogar vid Eberget (2023-09-18).