Debatt 2008-03-29

"Passet mellan sjöarna Vänern och Skagern i Västergötlands nordöstra hörn, och Värmlands sydöstra hörn, är ett ”högriskområde” när det gäller naturskydd. Området är gynnsamt för vindkraftsetablering – det blåser tillräckligt och det finns stora sammanhängande arealer med ”bara” skog, mossar, myrar och utan bebyggelse. I området finns planer på långt över hundra vindkraftverk, varav nästan hundra i en samlad vindkraftspark, skriver Göran Lundin och Åke Anderson.

Enligt EU:s energipolitik skall Sverige öka andelen förnyelsebar energi från nuvarande 40 % till 49 % av den totala energiförbrukningen. Vattenkraften är redan utbyggd och mycket är gjort för att öka andelen förnyelsebar energi i form av utbyggnad av fjärrvärme, utbyte av värme- och driftkällor i industrier och bostäder. Vad som återstår, när inte kärnkraft inräknas, är förutom ökad biobränslebaserad elproduktion, biodrivmedel och solceller, utbyggnad av vindkraftverk och energisparande. Det sistnämnda lyser dock idag med pinsam frånvaro! Såväl i Sverige som i EU verkar ordet ”energisparkampanj” totalt bortglömt.
I Sverige finns idag cirka 800 vindkraftverk som producerar cirka 1,4 terawattimmar elektricitet, och åtminstone ytterligare 3.000–6.000 verk skulle behövas för att Sverige skall klara sitt åtagande gentemot EU. Energimyndigheten som arbetar på regeringens uppdrag har i sin tur gett länsstyrelserna i uppdrag att peka ut vindkraftsområden av riksintresse. Nationalparker skall vara undantagna, i övrigt är det upp till länsstyrelserna att själva bedöma hur och i vilken utsträckning man skall ta hänsyn till natur- och fågelskyddet."

Läs hela artikeln här