En naturskog är en gammelskog som aldrig varit kalavverkad och där det finns träd i alla åldrar, både unga, gamla, grova och döda träd.
Många av träden är insvepta i hänglavar och träden kan bli över 300 år gamla, och får då ett säreget utseende med krokiga, slingrande och nedåtlutande grenar och tjock pansarbark. Många av träden blir häpnadsväckande grova och högvuxna. I naturskogen lever många växter och djur som inte överlever i de så kallade produktionsskogar som skogsbruket skapar.
Men naturskogen är nu nästan försvunnen nedanför den fjällnära skogen och många av de sista resterna hotas nu av avverkning! Skogsnäringen har redan kalavverkat majoriteten av naturskogen nedanför fjällskogarna.
Särskilt hård har avverkningen varit på skogsbolagens marker i inlandet, och bolagen säger själva att om 10-15 år så har de ersatt 95 procent av all gammelskog med tallplantager och ungskogar!

Denna utveckling gör att nästan 2 000 skogslevande växter och djur är hotade enligt Artdatabanken. Forskarna rekommenderar därför att minst 10 procent av skogen avsätts till naturen och att man ska välja de skogar med högst naturvärden, det vill säga naturskogar. Idag är endast cirka 1 procent av skogen nedanför fjällskogarna avsatt i naturreservat.

Men nu försöker skogsnäringen att komma åt och avverka de sista resterna med naturskog genom att stoppa reservatsbildning och istället styra över hänsyn till så kallat frivilligt skogsskydd, vilket innebär att skogsägaren själv får välja vilka skogar som han ska undanta från avverkning.
Ofta finns de högsta naturvärdena i virkesrika skogar med högt ekonomiskt värde, och mycket få skogsägare anser sig ha råd att avsätta sådana skogar. Risken är stor att man istället väljer att avsätta lågproduktiva bestånd utan särskilda naturvärden. Naturreservat innebär att utbildade experter väljer ut de skogar som har högst naturvärden, och sedan köper staten skogen och markägaren får betalt för allt virke i skogen, vilket ofta handlar om stora summor pengar.
I de fall då markägaren vägrar att sälja skogen och hotar att avverka den så går staten in och tvingar markägaren att sälja skogen. De skogar som är intressanta för reservatsbildning är i regel naturskogar, det vill säga skogar som aldrig kalavverkats och som har stått orörda i 50-100 år.
Skogsnäringens påstående om att "naturvärdena skapats genom markägarens skötsel" är alltså inte sant, istället har naturvärdena skapats för att naturen fått sköta skogen! Reservatsbildningen innebär att markägaren får betalt för att denna utveckling ska kunna fortsätta.

Det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogen idag är att alliansregeringen tänker dra ned kraftigt på pengarna för bildande av naturreservat, trots att vi befinner oss i en högkonjuktur med högre avverkningstakt och mindre andel naturskog än någonsin tidigare!
Om inte regeringen ändrar sig så tyder mycket på att detta är naturskogens sista tid?
Patrik Nygren
för Naturskyddsföreningens
skogsnätverk i Västerbotten

Patrik Nygren

2008-02-29