”Skogen är ingen åker, den bör få fortsätta vara skog. Fokusering på enbart två alternativa brukningssätt i skogen är mindre lyckosamt. Att införa en schablon över hela skogslandskap, riskerar att bli heltfel. Skogsägaren bör vid val av skogsskötselmetod snarast följa skogsvårdslagens produktionsmål. Ett mer varierat brukande av skogen ger större handlingsfrihet för framtida generationer och medför bättre riskspridning. Det krävs justeringar i skogsvårdslagen för att göra detta möjligt.Det skriver Stig-Olof Holm, skogsägare och biolog, verksam vid Umeå universitet.”

Läs mer här