Ett exempel på förstörelse av skogsnaturtyper som finns utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv finns i Yxsjöområdet i Härryda kommun. Där finns både västlig taiga och suboceanisk barr- och blandskog. Yxsjöområdet har bedömts som högsta naturvärde och unikt för södra Sverige.

Skydda Skogen yttrar sig angående Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsens förslag till reviderad strategi för statligt skydd av skog. Föreningen anser det är bra att nuvarande strategi uppdateras då det finns brister i den gällande. Föreslagna ändringar innebär dock inte att man kommer tillrätta med de problem som finns i nuvarande strategi.

Skyddsvärda skogar avverkas fortfarande och förslaget till den regionala strategin omfattar inte de skogsnaturtyper som är utpekade som prioriterade i skyddsarbetet i EU:s art- och habitatdirektiv. Detta är allvarligt då i stort sett alla dessa skogsnaturtyper minskar. Skydda Skogen anser att även skogar med höga värden för rekreation och friluftsliv skall kunna prioriteras i den regionala strategin.

Läs mer i yttrandet.