I den kommande översynen av de svenska miljömålen måste ambitionsnivån för skydd av skog höjas, skriver biologen Erland Lindblad och ornitologen Jan Brenander.

Två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. År 2020 är året när Sverige enligt internationella åtaganden ska ha bevarat och skyddat 17-20 procent av våra skogar. Skyddet ska vara representativt för alla naturtyper. Riksdagen har också år 1999 beslutat om nationella miljömål i samma nivå.

För närvarande är 6 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad i Sverige. Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket bedömer att vi framgent måste skydda mer skog.

Minusresultat

Under 20 års tid har alltså 6 procent produktiv skogsmark skyddats när det uppsatta målet varit 17-20 procent. I själva verket har det varit minusresultat varje år eftersom huvudparten av den skogsmark som skulle skyddas i stället avverkats. Vilken företagsledning skulle godta en sådan måluppfyllelse efter 20 års arbete?

Svenska modellen fungerar inte

Att den svenska modellen med frihet under ansvar inte fungerar är uppenbart. Följande exempel visar detta:

55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats de senaste 20 åren. 55 000 hektar? Det är större areal än Sveriges största skogliga nationalpark Muddus.

10 000-tals hektar nyckelbiotoper har avregistrerats. Nyckelbiotoper verkar flyttas runt i landskapet allt eftersom skogarna blir avverkningsmogna. Notera att Sveaskog, under tiden som Skogsstyrelsens generaldirektör var skogschef där, i tysthet avregistrerade tusentals hektar nyckelbiotoper.

Skogsstyrelsen stoppar nyckelbiotopsinventeringar i nordvästra Sverige.

Skogsstyrelsen utarbetar en ny nyckelbiotopsmetod för nordvästra Sverige med syftet att ännu mer skog med höga naturvärden ska kunna huggas. Vid framtagandet av den metoden användes inte den spetskompetens som finns på myndigheten. I ett brev till styrelsen benämner fem naturvårdsspecialister på Skogsstyrelsen generaldirektörens agerande som ett hån mot den samlade kompetensen som finns på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen stoppar nyckelbiotopsinventeringar vid avverkningsanmälningar i hela landet.

I stället för att sträva mot miljömålen har Sverige alltså i praktiken avverkat skog med höga naturvärden för flera miljarder kronor. Hur har det blivit så? Hur ska vi någonsin kunna få tillbaka den svarta storken, de djupa skogarnas egen fågel, och alla de andra arterna som försvunnit från vårt land?

Bort från dragkampen om naturen

Vi behöver en ny naturvårdspolitik med en vilja att göra det som är bra för naturen och dess invånare, som präglas av dialog och förtroende. Där man inte har en dragkamp om naturen. Vi tycker beslut ska styras av kunskap, goda värderingar och medmänsklighet. I den kommande översynen av de svenska miljömålen måste därför ambitionsnivån för skydd av skog höjas.

Erland Lindblad, biolog
Jan Brenander, ornitolog

Lär hela debattartikeln i Altinget här.