Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Debatt i Altinget: Vårt upprop till regeringen – dags att agera mot krisen i skogen

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut. Vi når inte miljömålen. Det skriver 25 organisationer i samband med att de skickar ett upprop till regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav på att skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden.

Klimatet och den biologiska mångfalden står inför en omfattande kris. FN:s klimatpanel IPCC och vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald IPBES menar att en katastrofal framtid väntar. Hela 14 av 15 skogliga naturtyper i EU:s habitatdirektiv har ogynnsam bevarandestatus i Sverige. Förlust av livsmiljöer är en stor bidragande orsak till att drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade, det vill säga nära hotade eller hotade, i landet idag.

Vi är 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare som idag skickar ett upprop till svenska regeringen, riksdagen och de statliga myndigheterna med krav om skogsbruksåtgärder omgående stoppas i skogar med höga naturvärden i hela Sverige. Vi är bestörta över att skogar med höga naturvärden avverkas eller planeras för avverkning i Sverige. Här finns fortfarande en ansenlig del av nordvästra Europas skogar med höga naturvärden kvar. Dessa skogar måste skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och motverka klimatförändringarna.

Trots den kritiska situationen har Skogsstyrelsen beslutat sig för att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast sista december 2020. En nyckelbiotop är ett skogsområde som har en stor betydelse för skogens flora och fauna och där finns eller kan finnas rödlistade arter. Enligt skogsbrukscertifieringen FSC måste nyckelbiotoper undantas från skogsbruk.

Skogsstyrelsen har också nyligen släppt en rapport med ett flertal åtgärdsförslag för ett intensifierat skogsbruk. Åtgärderna förordar ökad avverkning, dikesrensning och ökad andel trädplantager istället för att förhindra förlusten av biologisk mångfald och minska utsläppen av växthusgaser.

Nu är det år 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system. , Förlusten av alla naturliga livsmiljöer ska ha halverats, och om möjligt helt stoppats. Idag är endast 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad.

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut i världen och Sverige är inget undantag. Vi når inte miljömålen. Potentialen att nå miljömålen minskar för varje avverkning som sker i skogar med höga naturvärden.

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

– nyckelbiotoper fortsatt registreras i samband med inkommande avverkningsanmälningar, även efter 2020.

– skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige. Detta omfattar registrerade och oregistrerade nyckelbiotoper, värdekärnor och naturvärdesobjekt. Samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden behöver noggrant kartläggas och om höga naturvärden påträffas skyddas dessa.

– Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogar nås.

– anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.

– kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Det är dags att agera.

Julian Klein, talesperson, Skydda Skogen
Isadora Wronski, tf Sverigechef, Greenpeace
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Marcus Lidström, tf ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Katja Kristoffersson, ordförande Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen
Mattias Ahlstedt, ordförande, Naturskyddsföreningen i Dalarna
Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg
Karin Sundqvist, ordförande, Naturskyddsföreningen Sandviken
Barbro Carlberg, ordförande, Naturskyddsföreningen Östergötland
Margareta Wikström, ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik
Per Darell, biolog, Naturskyddsföreningen i Alvesta
Jonas Nordenström, Sorsele skogsgrupp
Claes Hellsten, Gränna skogsgrupp
Christer Borg, generalsekreterare, Älvräddarnas Samorganisation
Tove Lönneborg, ordförande, Fältbiologerna
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Lisa Gemmel, tf kanslichef, Skiftet
Pella Thiel, koordinator, Naturens rättigheter i Sverige
Peder Karlsson, ordförande, End Ecocide Sverige
Henrik Hallgren, ordförande, Lodyn
David Bennett, ordförande, Omställningsnätverket
Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer
Viktor Säfve, naturvårdare och småbrukare, Haddebo ideella natur- och kulturförening Hjärtats Eko
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges Mykologiska Förening
Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening
Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas Vänner
Sören Nyström, vice ordförande, Dalarnas Botaniska Sällskap DABS
Jan Brenander, ornitolog, Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska förening
Larsgunnar Nilsson, ordförande, Tjust Fågelklubb
Johan Lind, ordförande, Naturfotograferna/N
Leif Lundberg, medlem i Maskaure sameby

Läs hela debattartikeln i Altinget här.