• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser. Ett hållbart nyttjande och brukande av skogen, samt restaurering av tidigare utarmade enformiga brukade skogar och plantager skulle innebära att vi kan säkerställa många av de grundläggande ekosystemfunktioner vi alla är beroende av.

Mångfaldsrika och levande skogar är nämligen grunden för många ekosystemfunktioner och tjänster som vi alla är beroende av; pollinering, förnabildning, vattenreglering, vattenrening, klimatreglering, kollagring, och luftrening. De skyddar oss mot naturkatastrofer. Mångfaldsrika skogar har också högre resiliens, eller motståndskraft och återhämtningsförmåga, vilket är fundamentalt med tanke på ökade negativa klimateffekter som stormar, bränder och torka.

Ekosystembaserat naturnära skogsbruk och blandskogar skulle ge fler möjligheter till sysselsättning, större variation av nyttjandeformer och i stort ge fler ekosystemtjänster och fler nyttor till samhället. Det finns en lång rad mångbruksområden som naturturism, renskötsel, virkesproduktion, bär- och svampplockning, och mycket annat. I vårt land dominerar just nu skogsbruksmetoder som inte bara missgynnar djur och växter, utan som också försvårar för andra mänskliga näringar eller andra sätt att använda skogen.

Skydda Skogens förslag om hållbar virkesproduktion innebär ett skogsbruk som:

  • Bygger på naturlig föryngring och skogsdynamik.
  • Innebär skydd och restaurering av skogslandskapet i linje med konventionen om biologisk mångfald (CBD).
  • Inriktar sig på ökat kolförråd i våra skogar, genom minskad avverkning och förändrade skogsbruksmetoder.
  • Fokuserar på produktion av långlivade kvalitetsprodukter och material.
  • Förebygger markskador och tar full hänsyn till biodiversitet, vatten, kulturvärden och andra former av nyttjande.
  • Respekterar samernas rättigheter.

Rensarv betar i naturskog. Karatj, Råvvåivve. Jokkmokk, Lappland. © Tor Lundberg Tuorda/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå.

VAD GÖR SKYDDA SKOGEN:  Vi verkar för ett ekosystembaserat mångbruk där hållbar virkesskörd är en av många sätt att nyttja skogen. Ett ekosystembaserat skogsbruk som är baserat på aktuell skogsekologisk forskning. Skydda Skogen vill alltså inte bara bevara kvarvarande naturskogar. Vi arbetar också för att de skogar som brukas, ska brukas på ett sådant sätt som skapar möjligheter för en stor bredd av användningsområden, minskar riskerna och skapar samhällelig och ekologisk resiliens.

Stöd vårt arbete du med!