Skydda Skogens kalender med rödlistade skogslevande arter: 15. Aspfjädermossa

Aspfjädermossa (Neckera pennata) är rödlistad som sårbar (VU), en Typisk art och en bra signalart för skog med höga naturvärden. Den lever främst på gamla grova lövträd som asp, lönn och lind. Den trivs inte i skog som är sluten och mörk. Aspfjädermossa är bunden till gamla skogar, framförallt på näringsrik, högproduktiv mark. Den tål