Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 6. Kandelabersvamp

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad skogslevande art. Kandelabersvamp är en sällsynt vedsvamp som är rödlistad som nära hotad (NT). Den lever i eller på död eller döende ved och ibland även på levande träd med döda träddelar eller träd som är angripna av svamp. Främst lever den på lövträd och