Kandelabersvamp i naturreservatet Hedlandet. Den växer gärna på murkna aspar. Foto: Michael Lander

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad skogslevande art.

Kandelabersvamp är en sällsynt vedsvamp som är rödlistad som nära hotad (NT). Den lever i eller på död eller döende ved och ibland även på levande träd med döda träddelar eller träd som är angripna av svamp. Främst lever den på lövträd och oftast på asp som har rik, basisk bark. Denna svamp är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer, enligt Artfakta. Något som det är ont om idag.

Man kan se skillnad på kandelabersvamp och fingersvamp genom att grentopparna på kandelabersvampen är skållikt utvidgade. Från skålens kant utgår fler grenar vilket gör att de ser ut som små kandelabrar eller kronor. Kandelabersvamp är en bra signalart som indikerar skyddsvärda skogar. Där denna svamp finns, finns även en stor mångfald av andra ovanliga och rödlistade arter, enligt Skyddsvärd Skog (Nitare 2019).

Kandelabersvamp försvinner vid avverkning och markberedning. Foto : Kristina Bäck

Man bedömer att den totala populationen av kandelabersvamp har minskat med mer än 15 % över de senaste 30 åren, på grund av den minskande tillgången på grova och starkt rötade asplågor. I Artfakta står det att man bör skydda träd genom att lämna trädgrupper, ytor eller zoner. ”Undvik kraftig påverkan på mark eller vegetation genom t.ex. slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning”.

Läs tre artiklar på hemsidan om hotade och avverkningsplanerade skogar där kandelabersvamp finns:

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

SCA planerar avverka en skog med 40 naturvårdsarter

Skydda Skogen skickar FSC- klagomål på Sveaskogs planerade avverkningar i naturreservatet Hedlandet