Vindkraftparkerna får nu byggas i Ore Skogsrike. Något som Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen har kämpat länge mot.
Foto: Bengt Oldhammer

Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen har förlorat i Mark-och Miljödomstolen mot wpd som nu får uppföra två stora vindkraftsparker vid Lannaberget och Broberget i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att man skadar biologisk mångfald och naturvärden. Många rödlistade arter och signalarter kommer inte att överleva eller sprida sig när man fragmenterar nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap.

Det handlar om totalt 80 vindkraftverk på Broboberget och 35 vindkraftverk på Lannaberget, båda parker har en totalhöjd på 230 meter. Naturskyddsföreningen i Rättvik har kämpat mot förstörelsen av skogslandskapet Ore Skogsrike i många år- både mot markägaren Sveaskog som avverkar skyddsvärd natur och mot wpds vindkraftsetablering. Naturskyddsföreningen Rättvik skriver i sin överklagan som Mark- och Miljödomstolen har avslagit:

Vindkraftsparkerna kommer att påverka ett stort och ekologiskt värdefullt område. Utöver vindkraftverken och fundamenten blir det nya vägar, breddning och dikning av de befintliga, bergtäkter, kraftledning vid Storejens norra strand, grävningar och uppställningsplatser. Allt detta fragmenterar skogslandskapet.

Vindkraftsparkerna förstör naturvärden

Lannaberget och Broberget ligger i anslutning till Gåsbergets värdetrakt i Ore Skogsrike. En värdetrakt är ett landskap som har särskilt höga ekologiska värden. Gåsbergets värdetrakt är en av de största värdetrakterna i Dalarnas län. I Ore Skogsrike som är på ca 50 000 hektar, finns även nyckelbiotoper, flera naturreservat, Natura 2000-område och ekopark. Naturskyddsföreningen i Rättvik skriver i sin överklagan:

-Det är beklagligt att man inte tar större hänsyn till Sveriges miljömål vid beslut om markexploateringar av stora mått i ett tidigare ganska opåverkat landskap.

Skydda Skogen skriver i sin överklagan att några av nyckelbiotoperna i och intill det planerade vindkraftsområdet utgörs av den numera ovanliga EU-naturtypen västlig taiga:

-Västlig taiga saknar gynnsam bevarandestatus och minskar starkt som naturtyp i Sverige. Enligt art- och habitatdirektivet ska man bevara västlig taiga för att Sverige ska kunna uppfylla kravet på gynnsam bevarandestatus. Uppförandet av vindkraftparkerna kommer att förstöra den naturtypen här.

Tre naturreservat ligger nära

Den planerade vindkraftsparken på Broboberget ligger mycket nära tre naturreservat med höga naturvärden: Trollmosseskogens naturreservat, Gåsbergets naturreservat samt Ålkarstjärnarna. I Gåsbergets naturreservat finns en av Sveriges främsta bevarade lövbrännor. Fågellivet i lövområdet är mycket rikt och med tanke på närheten till vindkraftparken finns risken att det påverkar fåglarna negativt.

Man ska ta fyllnadsmaterial från en bergtäkt vid Stortrollmosseberget och köra materialet rakt genom Trollmosseskogens naturreservat. Bergstäkten är till för vindkraften eftersom man behöver krossat bergsmaterial till fundamenten. Beslutet om bergtäkten har Naturskyddsföreningen också överklagat, men de har inte fått gehör för sina invändningar.

Ekopark och värdetrakt intill

Den närbelägna Ekoparken Ejheden kommer att omringas av vindkraften. Hela området ingår i Gåsbergets värdetrakt men det struntar inte bara vindkraftsbolaget Wpd i, utan även skogsbolaget Sveaskog och myndigheterna.

Vindkraftparkerna kommer också att påverka rekreationsmöjligheter som friluftsliv och turism negativt. Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen i Rättvik har tidigare sagt:

-Vi tror att dessa båda parker kommer att menligt inverka på lusten att besöka området och kommer att påverka djur och växter, det vill säga missgynna den biologiska mångfalden.

Nordvästra Europas största tallnaturskogslandskap förstörs

Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sverige nedanför fjällen vilket gör Ore Skogsrike unikt. De värdefulla skogsområdena i Ore Skogsrike har dock minskat under de senaste åren. Sveaskog avverkade drygt 600 hektar skog med höga naturvärden i Ore Skogsrike mellan åren 2013-2017. Man har avverkat flera skogar med höga naturvärden sedan dess och fler är planerade för avverkning.

Läs tidigare artiklar om vindkraftsplanerna i Ore Skogsrike:

Inget moratorium i Dalarna för vindkraftsutbyggnad

Två vindkraftsparker i Ore Skogsrike trots höga naturvärden