Kritiserade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat pausas

Efter kritik mot de skötselåtgärder som Stiftelsen Tyrestaskogen utför i Tyresta naturreservat så har Stiftelsen tillfälligt pausat skötseln i naturreservatet. Tidigare har Skydda Skogen skrivit om skötselåtgärderna som Stiftelsen Tyrestaskogen utför och planerar i naturreservatet. Bland annat är det avverkningar av träd och gallringar med skogsmaskin i känsliga områden med rödlistade skogslevande arter. I början

Stiftelse planerar avverka träd i känsligt område i Tyresta naturreservat

Vid Källvretarna i Tyresta naturreservat ska Stiftelsen Tyrestaskogen utföra skötselåtgärder. De ska ta bort yngre träd för att främja äldre träd, enligt ett nytt tillägg i skötselplanen. Åtgärder som den ideella naturvården starkt ifrågasätter. Området som kallas för skötselområde B33 har aldrig maskiner avverkat i tidigare och består bl a av trädbevuxna gamla fuktiga slåtter-

Norrbyskogen i Haninge skulle bli naturreservat men exploateras nu istället

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Norrbyskogen, en oskyddad tätortsnära naturskog på 80 hektar nära Drevviken och Tyresta naturreservat i Haninge kommun, Stockholm. Kommunen lovade att göra naturreservat av Norrbyskogen redan på 80-talet men det har inte blivit av.  Förra året byggde markägaren Turbinen Entreprenad AB en skogsbilväg in i skogen och Stora Enso har sedan

550 forskare till EU: Klimatsmart skogsbruk är en bluff

550 forskare skriver i ett upprop till EU:s beslutsfattare att skogsavverkningen i EU måste minska. Det är nödvändigt för att mildra klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Forskarna skickar uppropet inför slutliga Brysselförhandlingar där EU:s lagstiftning om förnybar energi, skogsbruk och naturrestaurering fram till 2030 ska fastställas. ”Klimatsmart skogsbruk är en bluff”, säger David van

Filmen Sjumilaskogen visas på Biocafé Tellus i Stockholm 11 februari kl 19:30

Vad betyder en riktig skog och hur kan vi hejda skövlingarna? Naturfotografen Tor L Tuorda, skogsräddaren Lars-Ture Lindholm och Thomas Öberg, filmens speaker, har gjort en fin entimmes film om Europas största urskog, vid Pärlälven ovanför Jokkmokk. Vi får möta renskötare, forskare, boende, musiker och de som i decennier jobbade för att rädda fjällurskogen. Samtal efter filmen med Thomas