En värdefull naturskog i Sveaskogs Ekopark Ejheden i närheten av Lannaberget där en stor vindkraftpark planeras. Foto: Bengt Oldhammer.

Länsstyrelsen i Dalarna har gett tillstånd för det tyska bolaget Wpd att uppföra två stora vindkraftparker på Lannaberget och Broboberget i Ore Skogsrike, Dalarna.  Skydda Skogen har tidigare yrkat på att båda ansökningarna om tillstånd till vindkraftparkerna avslås. I skogarna finns flera nyckelbiotoper och områden med dokumenterat höga naturvärden. Naturskyddsföreningen i Rättvik ska överklaga beslutet.

Det handlar om totalt 80 vindkraftverk på Broboberget och 35 vindkraftverk på Lannaberget i Ore Skogsrike i Dalarna, båda parker har en totalhöjd på 230 meter. Naturskyddsföreningen i Rättvik har kämpat mot förstörelsen av skogslandskapet Ore Skogsrike i många år- både mot Sveaskogs avverkningar och mot Wpds vindkraftsetablering. Det här blir andra gången de överklagar dessa två vindkraftsparker. Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen i Rättvik säger:

– Vi anser att Broboberget och Lannaberget är ytterst olämpliga att bygga vindkraft på. Båda parkerna kommer att angränsa till värdefull natur, uppskattad av både naturen och djuren och av människor som besöker området. Parkerna ligger i och delvis angränsar till värdetrakten Gåsberget som inte tål exploaterande påverkan. Lannaberget har inte lika höga naturvärden som Broboberget men vi anser att de båda parkerna ligger alltför nära varandra och kommer att uppfattas som en helhet.

I sitt yttrande från 2019 skriver föreningen Skydda Skogen att de nyckelbiotoper som finns kvar efter vindkraftsetableringen kommer att vara små isolerade öar i ett fragmenterat och permanent avskogat landskap. Det kommer att innebära att många rödlistade arter och signalarter inte överlever eller kan sprida sig.

Skydda Skogen påpekar i sitt yttrande att den planerade vindkraftsparken på Broboberget ligger i närheten av två naturreservat med höga naturvärden: Trollmosseskogens naturreservat i väster och Gåsbergets naturreservat i söder. I Gåsbergets naturreservat finns en av Sveriges främsta bevarade lövbrännor. Fågellivet i lövområdet är mycket rikt och med tanke på närheten till vindkraftparken finns stora risker att det kommer att påverkas negativt.

Trollmosseskogens naturreservat är hotat av alla transporter på vägen genom naturreservatet av fyllnadsmaterial från en bergtäkt som ska göras vid Stortrollmosseberget. Bergstäkten är till för vindkraften eftersom krossat bergsmaterial behövs till fundamenten. Beslutet om bergtäkten har naturskyddsföreningen också överklagat, men de har inte fått gehör för sina invändningar.

Den närbelägna Ekoparken Ejheden kommer att omringas av vindkraften. Hela området ingår i Gåsbergets värdetrakt (en värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden) men det struntar vindkraftsbolaget Wpd, skogsbolaget Sveaskog och myndigheterna i, enligt naturskyddsföreningen.

Rekreationsmöjligheter som friluftsliv och turism kommer också att drabbas negativt av vindkraftparkerna i Ore Skogsrike. Margareta Wikström från naturskyddsföreningen i Rättvik säger:

-Vi tror att dessa båda parker kommer att menligt inverka på lusten att besöka området och kommer att påverka djur och växter, det vill säga missgynna den biologiska mångfalden. Det behövs större, sammanhängande områden som Ore Skogsrike i Dalarna, områden som kan uppfattas som vildmark.

Det har varit många turer kring de planerade vindkraftsparkerna. Redan 2014 lämnade Wpd in en tillståndsansökan för vindkraftsprojekten till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län meddelade tillstånd 2016. Beslutet överklagades av naturskyddsföreningen i Rättvik till Mark- och miljödomstolen som återförvisade målet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Wpd har kommit in med kompletterande underlag till den tidigare ansökan och nu har Länsstyrelsen gett tillstånd att bygga vindkraftsparkerna.

Naturskyddsföreningen i Rättvik tänker begära ett moratorium (dröjsmål) för alla icke ännu påbörjade, men beslutade vindkraftsparker i Dalarna. Det finns flera anledningar till det. En anledning är att Dalarna ska leverera 7 TWH vindkraftsel till 2040, vilket motsvarar ca 500 vindkraftverk i Dalarna, enligt en plan från Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Rättviks kommun, som har ca 7% av Dalarnas yta, ska därmed leverera ca 25% av dessa 7 twh. Det är helt orimligt, menar naturskyddsföreningen i Rättvik.

Om Ore Skogsrike

Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Hela ca 20 % skyddsvärd äldre tallnaturskog med stark brandprägel finns i skogsriket. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sverige nedanför fjällen vilket gör Ore Skogsrike unikt. De värdefulla skogsområdena i Ore Skogsrike har dock minskat under de senaste åren. Sveaskog avverkade drygt 600 hektar skog med höga naturvärden i Ore Skogsrike mellan åren 2013-2017. Fler skogar med höga naturvärden har avverkats sedan dess eller är fortfarande planerade för avverkning.

Läs tidigare artiklar:

Skydda Skogen säger nej till vindkraft i Ore Skogsrike

Det värdefulla tallnaturlandskapet Gåsberget i Dalarna måste skyddas!