Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen skriver till EU-kommissionen: Mer skog måste bevaras inom EU

Sveaskog har avverkat hårt vid Muonionalusta, norr om Pajala. Foto: Marcus Westberg

Bevara mer skog för klimatet och för biologisk mångfald, stoppa kommersiell avverkning i skyddsvärda skogar, sluta med monokulturer och med produktion av bioenergi. Det är en del av den feedback som Skydda Skogen har lämnat till EU-kommissionen gällande restaurering av natur.

Skydda Skogen har lämnat feedback på EU:s initiativ för restaurering av natur inom målet för biologisk mångfald till 2030 (Protecting biodiversity: nature restoration targets under EU biodiversity strategy). Föreningen skriver att det som görs idag inom EU för att återställa ekosystemen är alldeles otillräckligt. Degraderingen av ekosystemen måste bromsas. Naturliga skogar måste få bli gamla för att ekosystemen ska kunna reparera sig själva. Mer skog måste bevaras inom EU. För det är det mest kostnadseffektiva sätt att främja biologisk mångfald och för lagring av koldioxid.

Skydda Skogen är kritisk mot att EU stödjer produktionen av bioenergi genom Förnybarhetsdirektivet. Det ökar trycket på EU:s skogar. EU-kommissionen har fortfarande inte tagit till sig det som många forskare och miljöorganisationer säger- att bioenergi är skadligt både för klimatet och för biologisk mångfald. EU stödjer plantering av monokulturer istället för naturlig återväxt. Restaureringsmålet bör därför styras så att monokulturer åter blir naturliga skogar.

Ett stopp för skogsavverkning i skyddsvärda skogar är något som Skydda Skogen vill se inom EU. Det innebär att ingen kommersiell avverkning bör ske i skogar med höga naturvärden, i formellt skyddade områden, i Natura 2000-områden eller i urbefolkningars områden. Förbudet bör även gälla alla skogar utpekade i art- och habitatdirektivet som saknar gynnsam bevarandestatus.

Läs hela Skydda Skogens feedback på EU-kommissionens sida