Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogen lämnar feedback om EU:s skogsstrategi: Skydda mer och förbjud kalavverkning inom EU

Skydd och restaurering av skog måste prioriteras inom EU, anser Skydda Skogen. Bild: K Bäck

Skydda Skogen har lämnat feedback på EU:s skogsstrategiEU Forest Strategy. Det är nödvändigt att EU:s medlemsländer höjer sina ambitioner för insatser till skydd av biologisk mångfald, skriver Skydda Skogen.

EU:s skogsstrategi bör öka skydd och restaurering av skog. Som det är nu så stöds verksamheter som orsakar utarmning av ekosystem och degradering av biologisk mångfald. Den politik som förs inom EU och nationellt måste vara förenlig med målen för EU:s biodiversitetsstrategi, Konventionen om Biologisk Mångfald (CBD) och Parisöverenskommelsen. EU:s fågel-och habitatdirektiv måste implementeras i alla medlemsländer.

Skydda Skogen anser att de sista kvarvarande naturskogarna och gammelskogarna inom EU måste skyddas omgående. Kalavverkning bör förbjudas inom EU och stöd till plantering av monokulturer bör stoppas. Istället ska naturlig återväxt gynnas.

Läs mer på EUs sida om Skydda Skogens feedback