Tillfälligt avverkningsstopp i Risveden, tack vare ideell kamp

Ideella miljökämpar har fått igenom inhibition, dvs tillfälligt avverkningsstopp i avverkningsanmäld skog med höga naturvärden vid Björns Kvarn i Risveden, Ale kommun i Västergötland. Under tiden har en överklagan mot avverkningsanmälan skickats in. Markägarna har tidigare tackat nej till naturreservatsbildning och Skogsstyrelsen har godkänt planerad avverkning med vissa inskränkningar. Detta trots att det lever flera rödlistade

Wpd får bygga vindkraftsparker i Ore Skogsrike, förstör höga naturvärden

Naturskyddsföreningen i Rättvik och Skydda Skogen har förlorat i Mark-och Miljödomstolen mot wpd som nu får uppföra två stora vindkraftsparker vid Lannaberget och Broberget i Ore Skogsrike, Dalarna. Beslutet innebär att man skadar biologisk mångfald och naturvärden. Många rödlistade arter och signalarter kommer inte att överleva eller sprida sig när man fragmenterar nordvästra Europas största

Preemraff fortsätter till 2036 med både olja och biobränsle, bortser från vetenskaplig fakta

Nyligen beslöt Mark-och Miljödomstolen i Vänersborg att ge Preemraff Göteborg tillstånd till fortsatt och utökat tillstånd till 31 december 2036. Det tidigare tillståndet gällde raffinering av 6 miljoner ton råolja. Det gäller fortfarande. Men nu får Preem dessutom tillstånd att processa 1,6 miljoner ton bioråvara, dvs biobränsle från våra skogar! Föreningen Skydda Skogen är starkt

Skydda Skogen får rätt i domstol om avverkningsanmälda skogar

Skydda Skogen har fått rätt i ett överklagande i Mark- och miljödomstolen i Östersund: Skogsstyrelsen måste fortsätta handlägga flera avverkningsanmälda skogar i Jämtland med höga naturvärden som SCA och andra markägare har tänkt avverka. I skogarna finns rödlistade arter som koralltaggsvamp, tretåig hackspett och doftticka samt fridlysta arter som guckoskor, brudsporre och nattviol. Skogarna har inventerats ideellt