Ideella miljökämpar har fått igenom inhibition, dvs tillfälligt avverkningsstopp i avverkningsanmäld skog med höga naturvärden vid Björns Kvarn i Risveden, Ale kommun i Västergötland. Under tiden har en överklagan mot avverkningsanmälan skickats in. Markägarna har tidigare tackat nej till naturreservatsbildning och Skogsstyrelsen har godkänt planerad avverkning med vissa inskränkningar. Detta trots att det lever flera rödlistade och skyddade arter som t ex knärot (VU), talltita (NT), tretåig hackspett (NT) och mindre hackspett (NT) i skogen.

Skogen i avverkningsanmälan. Foto: Ingela Eriksson

Inhibitionen, dvs tillfälligt avverkningsstopp, gäller tills Mark- och miljödomstolen har avgjort målet. I överklagan kan en läsa att i första hand bör Mark- och miljödomstolen förbjuda all avverkning i den avverkningsanmälda skogen. Kalavverkningsbruk går inte att förena med de naturvärden som finns, särskilt inte om hänsyn ska tas till de fridlysta fåglarna. I andra hand ska beslutet om avverkning återförvisas till Skogsstyrelsen för förnyad handläggning.  

Flera anledningar till skydd – flodpärlmussla (EN), knärot (VU) och tretåig hackspett (NT)

Nils Hydén, som har skrivit inhibitionsbegäran och överklagandet åt Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg kommenterar:

-Ju mer jag jobbade med ärendet ju fler skyddsaspekter kom fram. Just nedströms i skogen har t ex flodpärlmussla tidigare haft goda bestånd i bäcken som rinner genom området. Stationär och havsvandrande öring finns i skogen och även flera kulturminnen. Dessutom visade det sig att Skogsstyrelsens beslut vare sig reglerat tillräckliga skyddshänsyn till förekomsterna av knärot eller till att skogen utgör en mycket viktig konnektivitetslänk mellan de södra och norra delarna av Risveden. Något som är av avgörande vikt, inte minst eftersom landets sydligaste förekomst av tretåig hackspett finns i skogarna här! 

Flodpärlmussla, rödlistad som starkt hotad (EN). Foto: Wikipedia Commons

De fyra markägarna tackade nej till reservatsbildning

Den aktuella avverkningsanmälda skogen är på 20 hektar och ägs av fyra markägare.  Skogen ligger mitt i Risveden, nära både Eklidens och Igelkärrs naturreservat. Området är en viktig spridningslänk för olika arter mellan norra delen av Risveden och södra. Det bästa vore om hela Risvedenområdet blir skyddat eftersom det har höga naturvärden, nyckelbiotoper och naturreservat, enligt de naturföreningarna som finns i området.

Foto: Ingela Eriksson

Inventeringar bildar underlag till överklagandet

Ingela Eriksson är en av dem som har kämpat länge ideellt för bevarandet av skogen, hon säger:

-Vi har jobbat intensivt med att få till ett välskrivet överklagande med massor av faktauppgifter och bakgrundsmaterial! I flera omgångar har inventeringskunniga människor varit ute för att leta förutsättningslöst efter skyddsvärda arter. Just nu väntar vi alltså på Mark- och miljödomstolens dom, men givetvis kan vi komplettera vår överklagan om vi skulle hitta fler skyddsvärda arter i skogen.

Värdetrakt för skog enligt Länsstyrelsen, ändå fortsätter avverkningar

Risveden är ett av västra Sveriges största sammanhängande skogsområden på ca 20 000 hektar med flera reservat, nyckelbiotoper och naturvärden. Länsstyrelsen har bedömt att det är en viktig värdetrakt för skog, men trots det fortsätter avverkningarna i området. Bland annat har markägare redan avverkat en skog med höga naturvärden på 20 hektar vid Rörmossen under 2022.  Den avverkningsanmälda skogen vid Björns Kvarn är även viktig för rekreation och populär att vandra, rida och vistas i för många. Den har kulturhistoriska värden som hålvägar och gamla stenmurar.

Foto: Ingela Eriksson

FSC- och PEFC certifierat bolag vill avverka

Vida Skog som har hängt upp snitslar inför avverkningen är ett FSC- och PEFC-certifierat skogsbolag. Om ett skogsbolag är FSC certifierat så får det inte avverka så kallade nyckelbiotoper, dvs skog med höga naturvärden. Skogsbiologen Sebastian Kirppu är en av dem som har inventerat den avverkningsanmälda skogen. Han skriver i en rapport till Vida Skog att bolaget bör råda markägaren att kontakta myndigheter för långsiktigt skydd. 

Läs överklagan här och begäran om inhibition här

Läs även en tidigare artikel om Risveden: Akut hotad skog i Risveden, markägare tackar nej till reservatsbildning