Överklagan mot planerad avverkning i Risveden – fridlysta fåglar tål inte avverkning!

Nu har Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg skickat in en överklagan till Skogsstyrelsen mot en planerad avverkning av ytterligare en skog med höga naturvärden vid Angertuvan i Risveden, Västergötland. Skogen hyser de rödlistade och fridlysta skogsfåglarna spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltita och bedöms kunna hysa järpe och tretåig hackspett.  De tål inte avverkning. ”Vi yrkar att

Tillfälligt avverkningsstopp i Risveden, tack vare ideell kamp

Ideella miljökämpar har fått igenom inhibition, dvs tillfälligt avverkningsstopp i avverkningsanmäld skog med höga naturvärden vid Björns Kvarn i Risveden, Ale kommun i Västergötland. Under tiden har en överklagan mot avverkningsanmälan skickats in. Markägarna har tidigare tackat nej till naturreservatsbildning och Skogsstyrelsen har godkänt planerad avverkning med vissa inskränkningar. Detta trots att det lever flera rödlistade

Skydda Skogen överklagar planerad avverkning i ädellövskog

Föreningen Skydda Skogen överklagar till Mark- och miljödomstolen att en markägare ska få avverka en ädellövskog nära Hässleholm i Skåne. Ädellövskog är en ovanlig naturtyp- mindre än 1 procent finns kvar i Sverige. Det är även en av de artrikaste naturtyperna i landet. Trots detta så har ingen inventering utförts i den aktuella skogen. Rune

Överklagan mot avverkning i fjällnära skog med järpe, spillkråka, talltita och tretåig hackspett

I höstas inventerade Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp avverkningsanmäld fjällnära skog i Ottsjö, Jämtland.  Det ska avverkas för en väg som ska dras rakt in den orörda fjällnära skogen vid skogssjön Hustjärn. Trots att Skogsstyrelsen informerades om rödlistade arter och höga naturvärden så tillåter Skogsstyrelsen avverkning. Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen har därför överklagat beslutet. –Den avverkningsanmälda skogsvägen går rätt

Tillfälligt avverkningsstopp i naturskog på Ornö efter överklagande

Mark- och miljödomstolen har fattat ett tillfälligt avverkningsförbud angående en naturskog på Ornö i Haninge skärgård. Det sker tack vare att Haninge naturskyddsförening har överklagat tre avverkningsanmälningar.  Skogsstyrelsen avstyrkte inte avverkningsanmälningarna, trots att den kände till att det i denna naturskog finns både rödlistade och fridlysta arter. Efter vädjan om hjälp fick ekologen Leonard Brunner, som