Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Överklagan mot planerad avverkning i Risveden – fridlysta fåglar tål inte avverkning!

Nu har Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg skickat in en överklagan till Skogsstyrelsen mot en planerad avverkning av ytterligare en skog med höga naturvärden vid Angertuvan i Risveden, Västergötland. Skogen hyser de rödlistade och fridlysta skogsfåglarna spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltita och bedöms kunna hysa järpe och tretåig hackspett.  De tål inte avverkning. ”Vi yrkar att Mark- och miljödomstolen förbjuder all avverkning”, skriver Naturskyddsföreningen Älvsborg i överklagan.

 Berget Angertuvan i Risveden. Den aktuella skogen ligger till höger i bild, till stora delar bakom den synliga skogen. Foto: Leif Danielson

I överklagan framgår att ”Skogsstyrelsen har i sitt beslut inte på något sätt bedömt förutsättningarna för kontinuerlig ekologisk funktionalitet (KEF) för de fåglar som förekommer eller kan förekomma i den avverkningsanmälda skogen, dess omedelbara närhet eller i Risveden-områdets värdetrakt”.

Järpe, spillkråka, mindre hackspett, duvhök, talltita och tretåig hackspett tål inte avverkning

Den avverkningsanmälda skogen utgör en lämplig miljö för den rödlistade järpen och den tretåiga hackspetten som har hittats på andra ställen i Risveden. Den tretåtiga hackspetten har sin sydligaste häckning i Risvedens skogar. Varken tretåig hackspett, järpe eller de fyra andra rödlistade fåglarna (talltita, duvhök, spillkråka och mindre hackspett) har gynnsam bevarandestatus. Gynnsam bevarandestatus är det tillstånd som ska uppnås för att en art ska kunna finnas kvar långsiktigt, annars finns risken att den utrotas i området. I överklagan kan en läsa att om Sydved avverkar skogen kommer den tretåiga hackspetten och de andra fåglarnas bevarandestatus att försämras. Det finns för få tretåiga hackspettar och järpar så här långt söderut och ingen ”påfyllning” av dessa arter sker söderifrån.

Värdetrakten i Risveden (rastrerad). Cerisefärgad yta visar aktuell avverkningsanmälan (11,2 ha).

”Skogsstyrelsen ser till att det går utför för varje art bunden till äldre skogar”

Nils Hydén som har skrivit överklagandet åt Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg säger:

-Ännu en gång finner vi att Skogsstyrelsens ärendehandläggning bygger på ett ärende i taget isolerat från alla andra, dvs. en total snuttifiering. Genom den fortgående fragmenteringen av äldre skogar överallt innebär givetvis detta att det oundgängligen går utför för varje art som är bunden till äldre skogar!

-Dessutom har vi nu begärt att vissa av de restriktioner som meddelats med stöd av skogsvårdslagen som t ex körskador, istället ska fastställas med stöd av miljöbalken. Detta eftersom skogsvårdslagstiftningen som det tycks- bara kan tillämpas i de hänsynsområden som meddelas och inte utanför. Något som är fullkomligt bisarrt: Utläckage av växthusgaser, växtnäringsämnen och tungmetaller m m samt körskadorna i sig själva, sker oavsett var de sker vid en avverkning! Det ska till att börja med inte förekomma allvarligare körskador någonstans vid avverkning i naturskogar. I miljöbalken används begreppet ”Bästa Tillgängliga Teknik”, dvs det ska inte användas annat än maskiner byggda för att undvika körskador överhuvudtaget till att börja med i naturskogar!

Skogsstyrelsen har struntat i den starkt hotade fågelfotsmossan

I närheten av avverkningsanmälan växer den starkt hotade fågelfotsmossan (EN). Fågelfotsmossan kräver stabil fuktighet där den växer. Men en kalavverkning i närheten kan påverka så att det blir torrare och blåsigare. Något som Skogsstyrelsen inte har utrett.  Markägaren eller verksamhetsutövaren måste ta fram det kunskapsunderlag som behövs för att undvika negativ påverkan på arten- detta enligt miljöbalken.

Exempel på Sydveds snitsling inne i sumpskogsavsnitt i Skogsstyrelsens hänsynsområde 6. Foto Privat.

Snitslat inne i känslig sumpskog- så får det inte gå till!

Sydved har hängt hänsynssnitslar väldigt nära och även inne i ett sumpskogsparti.  Att avverka för nära eller inne i sumpskogen skulle orsaka irreparabla skador på skogsmarken, hydrologin och mikroklimatet. Det står att läsa i överklagan:

 ”I nuläget hänger hänsynssnitslar alldeles för nära sumpskogarsdelarna och de fuktiga-blöta partierna i skogen. I vissa avsnitt är det snitslat även direkt inne i sumpskogsavsnitt – givetvis något fullkomligt oacceptabelt!!!”

Är detta för att Sydved vill maximera sitt uttag? I överklagan ifrågasätts även Skogsstyrelsens agerande. Sumpskog kräver en bred skyddszon, något som inte Sydved har brytt sig om och inte Skogsstyrelsen heller. Snitslarna måste därför flyttas ut minst 30 meter runt varje sumpskogsavsnitt, står det i överklagan.  

Skogsstyrelsens föreskrifter följs inte i skogsarbetet

Skogsstyrelsens föreskrifter har inte den grad av implementering i skogsarbetet som är nödvändig, enligt överklagan. Det är allvarligt och EU kommissionen kommer att informeras. Naturskyddsföreningen skriver att de kommer att besöka alla avverkningsanmälningar i Risvedenområdet och kolla snitslarna. Varje snitsling som inte följer godtagbar praxis och lagstiftning kommer att dokumenteras.  ”Vi kommer överväga att överlämna ärendet till behörig myndighet för vidare utredning”.

Läs hela överklagan här

Tidigare artiklar om Risveden:

Tillfälligt avverkningsstopp i Risveden, tack vare ideell kamp

Akut hotad skog med höga naturvärden i Risveden, markägare tackar nej till reservatsbildning