Den fridlysta och rödlistade järpen finns i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Lars Werner.

Ny dom: Fortsatt tillfälligt avverkningsförbud i avverkningsanmäld skog i Västerviks kommun

Mark- och miljödomstolen har beslutat att tillfälligt avverkningsförbud fortsatt gäller i en avverkningsanmäld skog i Hackenäs i Västerviks kommun i Småland. I skogen finns ett tiotal fridlysta arter såsom talltita, järpe, duvhök och knärot som omfattas av artskyddsförordningen. Domstolen slår fast att samtliga förekomster av knärot behöver skyddas och att Skogsstyrelsen måste fatta beslut som även säkerställer de fridlysta fåglarnas livsmiljöer. Ärendet återvisas därför till Skogsstyrelsen för

Ny proposition tar inte det akuta läget för miljön på allvar

– Regeringens nya proposition om skogen innehåller enstaka positiva förslag, men totalt sett är den helt otillräcklig för att bemöta krisen för biologisk mångfald och klimat. Ett antal förslag går åt fel håll och förstärker ytterligare det fokus på ”frihet under ansvar” som inte fungerat. Regeringens vaga ”ambition” att skyddsvärda skogar inte ska avverkas räcker

Vi har några frågor till regeringen

Frågor angående Skogsstyrelsens och dess generaldirektörs agerande och beslut

Föreningen Skydda Skogen har ett antal frågor till ansvariga ministrar och till regeringen gällande Skogsstyrelsen agerande eller avsaknaden därav som vi önskar svar på av näringsministern och miljöministern. I Skogsstyrelsens föredragnings-PM som presenterades för generaldirektören på ett möte den 4 mars 2016 redovisades att målet för miljöhänsyn i skogsbruket inte var uppnått. Den 7 mars ändrade GD:npå eget

Festival och manifestation för biologisk mångfald

Mänskligheten står inför enorma utmaningar på miljöområdet – klimatförändringar, förlusten av naturliga skogar, av biologisk mångfald, och förlust av matjordar. Förlusten av biologisk mångfald är en ödesfråga för mänskligheten. Skog kalavverkas och används till stor del för att kunna producera onödiga pappersartiklar och andra kortlivade produkter. En annan av många orsaker till situationen är det