En ny öppen, användarvänlig och kostnadsfri karttjänst – Skogsmonitor.se, presenterar var skogar med höga naturvärden finns i Sverige, men också var potentiell äldre skog finns i landskapen. Det är första gången en sådan komplett samling med öppna data över potentiell äldre skog och kontinuitetsskog presenteras. Kartläggningen av dessa skogar är nödvändig för att Sverige ska kunna skydda och restaurera skogar i enlighet med nationella och internationella miljömål. 

Värdefull kontinuitetsskog i naturreservatet Jielkka-Rijmagåbbå i Jokkmokk kommun. Foto: Jon Andersson.

– Vi hoppas att Skogsmonitor.se ska synliggöra behovet av bättre miljöövervakning i skogen, och belysa hotet mot skogar med höga naturvärden. Idag är tiotusentals hektar skog med höga naturvärden avverkningsanmäld i Sverige. Det är bråttom och alla måste hjälpas åt eftersom de oskyddade skogarna riskerar avverkning, säger Viktor Säfve, kommunikatör och projektledare på Skogsmonitor.

Sverige hyser en viktig del av EU:s kvarvarande naturarv i skogen. Detta i form av äldre skogar och skogar som tidigare inte kalavverkats, så kallade kontinuitetsskogar. Dessa skogar är unika miljöer för biologisk mångfald och med stora kollager viktiga att bevara för klimatet. För att nå EU:s och FN:s klimat- och miljömål, men även nationella mål, måste de skogar som idag har naturvärden lokaliseras, avgränsas, moniteras, skyddas och restaureras på ett funktionellt vis.

– Skogsmonitor är en unik och lättanvänd karttjänst och infowebbsida som samlar viktiga kartskikt med värdefulla skogsmiljöer över hela Sverige på ett och samma ställe. Den presenterar också en ny omfattande kartering av potentiell äldre skog och kontinuitetsskog i södra Sverige, säger Jon Andersson, projektledare och datautvecklare på Skogsmonitor.

Skogsmonitor är ett verktyg för att underlätta miljömålsarbetet och olika typer av naturvårds- och klimatinsatser. Karttjänsten skapar bättre förutsättningar för att lokalisera de skogar som hyser högst naturvärden, och de landskapsavsnitt där det finns koncentrationer av potentiell äldre skog och kontinuitetsskog, som kan ha höga naturvärden. Detta är grunden för funktionell landskapsplanering, något som hjälper förvaltare av skog i deras naturvårdsarbete. Både enskilda skogsägare, kommuner, skogsbolag och myndigheter kan använda Skogsmonitor. Ett av flera syften med karttjänsten är att bidra till effektivisering av inventeringsinsatserna som görs ute i skogen. Detta genom att avgränsa de områden som har störst potential att hysa naturvärden, så att dessa prioriteras för besök i fält.

Det är också en karta för friluftslivet, och för alla som vill utforska naturarvet i skogen och njuta av skönheten och mångfalden i Sveriges mest naturlika och storslagna skogar. 

– De äldre skogar som har höga naturvärden är ofta värdefulla för exempelvis renskötsel, ekoturism, bär- och svampplockning, friluftsliv och rekreation, och det är också i de äldre skogarna vi finner störst kolförråd som bör bevaras som en klimatåtgärd, säger Elin Götmark, talesperson, föreningen Skydda Skogen.

På karttjänsten presenteras både kartskikt över skogar med bekräftade höga naturvärden liksom potentiell äldre skog och kontinuitetsskog. Det sistnämnda kartskiktet bygger på fjärranalys, AI, automatiserade flygbildstolkningar och förändringsanalys av satellitbilder. Kartverktyget visar också relevanta kartskikt och avgränsningar från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, med exempelvis skyddad natur och naturvärden. 

Dataskiktet med potentiella äldre skogar och kontinuitetsskogar som fjärranalysen pekar ut innehåller olika grader av träffsäkerhet. Valideringar av fjärranalyserna visar hög grad av träffsäkerhet gällande äldre skogar som inte kalavverkats senaste 70 åren.

– Även om övervägande delen av fjärranalyserna träffar rätt, och därmed gör detta till ett bra hjälpmedel, så är det är viktigt att påpeka att både hyggen och yngre produktionsskogar ibland felaktigt karteras som potentiell äldre skog och kontinuitetsskog, särskilt i de län som inte uppdaterats ännu. Man ska komma ihåg att detta är våra första versioner av kartskikten, och att vi hela tiden strävar efter att förfina och uppdatera, så felen kommer med tiden bli allt färre, säger Jon Andersson, projektledare och datautvecklare på Skogsmonitor.

Om Skogsmonitor:

Föreningen Skydda Skogen driver Skogsmonitor.se

Skogsmonitor.se drivs, vidareutvecklas och administreras, via projektmedel från Postkodstiftelsen. 1.0 versionen av skogsmonitor.se möjliggjordes genom projektmedel från Naturkompaniets Naturbonus 2020. Skogsmonitors data valideras i provytor ute i fält med medel från Naturkompaniets Naturbonus 2023.

Mer info om Skogsmonitor finns här.

Kontaktuppgifter och relevanta webbsidor:

www.skogsmonitor.se

www.skyddaskogen.se

www.swedishforestvision.org

www.skogsinsikt.se

Elin Götmark, talesperson, föreningen Skydda Skogen: 070-678 74 23, elin.gotmark@skyddaskogen.se

Jon Andersson, Projektledare och datautvecklare på Skogsmonitor: 073-037 52 74

Viktor Säfve, Projektledare och kommunikatör på Skogsmonitor: 076-114 88 11, skogsmonitor@skyddaskogen.se