FSC-certifierade SCA planerar avverka skogar med mycket höga naturvärden vid Svarttjärnsåsen och Marktjärn i Ånge kommun. Trots att SCA fått information om att skogarna hyser många rödlistade arter och höga naturvärden så har SCA inte dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar. Nu begär Skydda Skogen att Länsstyrelsen inrättar avverkningsförbud i området. Även flera FSC klagomål har skickats in gällande skogarna under de senaste åren.

Bäck i skogen vid Svarttjärnåsen. Foto: Privat

De avverkningsanmälda skogarna ligger ca 15 km norr om Fränsta. Skogarna håller reservatsklass och borde skyddas formellt, skriver Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Västernorrland i sin begäran till Länsstyrelsen. Totalt rör det sig om två avverkningsanmälningar vid Svarttjärnåsen och fem avverkningsanmälningar vid Marktjärn. Föreningarna poängterar att det finns rödlistade arter på varenda kvadratmeter i den avverkningsanmälda skogen vid Svarttjärnåsen.

”Det är obegripligt”

Biolog Erland Lindblad kommenterar:  

– Det är obegripligt att ett FSC-certifierat bolag ens funderar på att avverka naturskogar som denna. Och ännu mer obegripligt att Sveriges naturvårds- och tillsynsmyndigheter bara står vid sidan om och tittar på, låtsas som ingenting. Artskyddslagstiftning, miljömål och internationella åtaganden tycks inte betyda någonting. Hur är det bara möjligt att detta får fortgå? 

Rikligt med hänglavar i skogen vid Svarttjärnåsen. Foto: Privat

Skogen behöver inte SCA:s åtgärder

Skogsstyrelsen har förbjudit avverkning i de delar där det växer knärot men inte vidtagit några åtgärder för att bevara den tretåiga hackspettens och de övriga fåglarnas fortplantningsområden. SCA tänker alltså fortfarande avverka där men med förstärkt hänsyn. SCA vill bland annat gynna tall och lövträd i vissa delar som idag domineras av hänglavsrik grannaturskog vid Svarttjärnåsen. Föreningarna menar att åtgärden är missriktad eftersom naturvärdena är höga i skogen just på grund av avsaknaden av skogsbruk. Många av naturvårdsarterna är känsliga för förändringar av luftfuktigheten och överlever inte när det blir blåsigare eller torrare vilket det blir efter en avverkning.

Den rödlistade järpen finns i skogen som ska avverkas. Foto: Wikimedia Commons Francesco Veronesi, CC BY-SA 2.0

Ett lagbrott att avverka skogarna

Föreningarna har inventerat båda skogar i omgångar. De har totalt funnit över 70 naturvårdsarter varav 32 rödlistade arter i skogen vid Svarttjärnåsen och Marktjärn. 15 arter är fridlysta enligt §§ 4, 8, 9, 14 och 15 i Artskyddsförordningen.  Det innebär att det är ett lagbrott att på något sätt skada deras livsmiljöer och växtplatser utan dispens från Länsstyrelsen, bland annat de rödlistade fåglarna järpe (NT), spillkråka (NT) och tretåig hackspett (NT). Dessa fåglar samt tjäder som också lever i skogen, ingår i Fågeldirektivets bilaga 1. Det innebär att särskilda åtgärder för bevarande av deras livsmiljö ska vidtas för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning.

Hjälp till att stoppa avverkningen!

Skriv till SCA och be dem att helt avstå från att avverka skogarna vid Svarttjärnåsen och vid Marktjärn: info@sca.com

Läs: Skydda Skogens hemställan till Länsstyrelsen om interimistiskt avverkningsförbud

Tidigare artiklar om Svarttjärnåsen och Marktjärn:

SCA vill avverka naturskog med rödlistade arter trots kännedom om skyddsvärdet

Stort skogsområde hotat i Ånge kommun

Skydda Skogen till SCA: Dra tillbaka avverkningsanmälningar vid Marktjärn!

SCA bryter mot FSC-kriterier vid Marktjärn

SCA planerar avverka skyddsvärd skog i Ånge kommun

Kontakt: Erland Lindblad, erlandlindblad@hotmail.com