Järpe finns i skogen som ska avverkas. Foto: Wikimedia Commons

Ett skogsområde med höga naturvärden vid Marktjärn och Svarttjärnåsen i Ånge kommun ska avverkas av skogsbolaget SCA. Detta trots att både SCA och myndigheter har informerats om många hotade arter som doftticka (VU), järpe (NT) och tretåig hackspett (NT). Dessa arter och flera andra är dessutom fridlysta enligt Artskyddsförordningen. SCA Energy och vindkraftsbolaget OX2 planerar ett 60-tal vindkraftverk vid Marktjärn.

Skydda Skogen vill att Länsstyrelsen agerar för de höga naturvärdena vid Marktjärn genom att göra en artskyddsutredning. Och att SCA åläggs att söka dispens från Artskyddsförordningen, annars blir det artskyddsbrott. Skydda Skogen skickade en begäran om detta till Länsstyrelsen redan i somras men inget svar har kommit.  Nu skickar föreningen in samma begäran igen. Skydda Skogen skriver:

-Vi begär härmed att Länsstyrelsen genomför en artskyddsutredning, förelägger SCA att ansöka om dispens från Artskyddsförordningen samt fattar beslut som säkerställer de höga naturvärdena och livsmiljöerna för de känsliga arterna i det avverkningsanmälda området.

I skogen vid Svarttjärnåsen finns många rödlistade arter. Foto: Privat

Delar av skogen vid Marktjärn och Svarttjärnåsen har inventerats ideellt. I den avverkningsanmälda skogen vid Svarttjärnåsen har 46 naturvårdsarter varav 18 rödlistade arter påträffats. Av dessa är 11 arter fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Att avverka där innebär därför ett lagbrott eftersom det kommer att skada arternas livsmiljöer och växtplatser.  

Skogsbolaget SCA är ett FSC-certifierat bolag. Enligt FSC kriterierna så ska inte skogar med höga naturvärden avverkas. Men trots att SCA känner till de höga naturvärdena så har de tänkt göra som planerat. I somras skrev de till Skydda Skogen:

– Efter dialog med Skogsstyrelsen i fält på Marktjärn har vi beslutat att hantera Svarttjärnåsen och Marktjärnbergets objekt enligt vår ursprungsplan.

Skydda Skogen har informerat SCA:s certifierare DNV GL om att det finns höga naturvärden i skogarna. Även flera FSC klagomål har skickats in. Skydda Skogen skriver:

-Vi begär att certifieraren DNV GL noggrant granskar dessa formella FSC klagomål och SCA:s avverkningsplaner. Ingen avverkning får ske av SCA i de berörda skogarna under denna period. De avverkningsanmälda skogarna vid Marktjärnberget, östra Marktjärn och Svarttjärnåsen har höga naturvärden och ska inte avverkas av FSC-certifierade skogsbolag. 

60 stycken 290 meter höga vindkraftverk planeras i skogsområdet vid Marktjärn av SCA Energy och vindkraftsbolaget OX2. Det kommer att fragmentera området och förstöra naturvärdena.

Följande rödlistade arter har sina livsmiljöer i den avverkningsanmälda skogen och är fridlysta enligt §4 i Artskyddsförordningen: Järpe (NT), spillkråka (NT), tretåig hackspett (NT), lavskrika och tjäder.

Dessa växter är fridlysta enligt §8 och §9 i Artskyddsförordningen: Knärot (VU), Jungfru Marie nycklar, korallrot, spindelblomster, plattlummer och revlummer.

Doftticka(VU). Foto: Wikimedia Commons

Andra hotade och rödlistade arter som påträffats i skogen är lappticka (VU), rynkskinn (VU), ulltickeporing (VU), doftticka (VU), garnlav (NT), granticka (NT), kötticka (NT), kolflarnlav (NT), lunglav (NT), mörk kolflarnlav (NT), rosenticka (NT), skogshare (NT), skrovellav (NT), ullticka (NT), vaddporing (NT) och vedtrappmossa (NT).

Rödlistning: LC: Livskraftig, NT: nära hotad, VU: sårbar, EN: starkt hotad

Om FSC-certifieringen

FSC är en certifiering som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Skogsbolag som är FSC-certifierade ska exempelvis inte avverka skog med höga naturvärden, dvs nyckelbiotoper. Men det är inte FSC som kontrollerar eller certifierar skogsbolagen. Istället är systemet uppbyggt på certifieringsföretag som granskar certifierade skogsbolag , t ex DNVLG. Certifieringsföretagen betalas av skogsbolagen. För att undvika intressekonflikt finns kontroller av certifierarna via den internationella, oberoende kontrollinstansen, kallad ASI. Trots det brukar certifieringsföretagen inte granska skogsbolagen opartiskt. Det finns även regler för hur länge en certifierare kan jobba med samma företag.