Högberget i Sollefteå kommun – gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA

I en nordostvänd brant slänt på Högberget i Sollefteå komun ligger en äldre barrnaturskog. I den växer också många sälgar, aspar och björkar. Den del av naturskogen som är kvar är livsmiljö för 15 rödlistade arter. Sedan år 2003 är en femtedel av den nedhuggna skogen i Sverige skog som aldrig tidigare avverkats, enligt en

Högstubbe. Här finns mat och utrymme för många arter. Foto: privat

Flistersjöskogen i Ånge kommun – 140-årig tallskog avverkningsanmäld av SCA

Flistersjöskogen ligger norr om Mellan-Vattensjön i Ånge kommun. Tall är här det vanligaste trädslaget och det är gott om aspar. Skogen är runt 140 år gammal och enstaka träd är över 200 år. Överallt ligger nedfallna tjocka trädstammar, så kallade lågor. Mest är det tall som fallit men också granar och aspar. Historiskt har det

Vargtjärnen – naturskog i Ånge kommun avverkningsanmäld

Vargtjärnen ligger ungefär en mil norr om Ljungaverk i Ånge kommun, i Västernorrlands län. Det av SCA anmälda avverkningsområdet är över 200 ha stort. Skogen är urskogsartad med mycket höga naturvärden och av naturreservatsklass. I juni hittade Forskningsresans inventerare i Vargtjärnskogen 38 arter som riskerar att dö ut i Sverige i ett längre eller kortare

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begär att SCA inte avverkar Vackerbackhöjden i Sundsvalls kommun

Skogsområdet Vackerbackhöjden i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län är avverkningsanmält av skogsbolaget SCA. SkyddaSkogen och Naturskyddsföreningen har begärt att SCA stoppar den planerade avverkningen och att myndigheterna utreder artskyddet. Föreningarna inventerade skogsområdet under Forskningsresan i somras och fann då 19 rödlistade arter. Utan dispens från länsstyrelsen (§§ 14 och 15 i artskyddsförordningen) är det förbjudet

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården

Tallar som är uppemot 300 år gamla växer i ett område norr om Vattensjöberget. Området gränsar till Natura 2000-reservatet Helvetesbrännan i Västernorrlands län. Denna gamla tallskog är nästan opåverkad av skogsbruk. År 2009 lovade SCA att avsätta skog för naturvård. Men skogen avverkningsanmäldes. Över 40 hektar skog var avverkad, innan den ideella naturvården upptäckte att