Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Värdefull tätortsnära skog hotad i Oskarshamns kommun utan samråd

Våneviks gammelskog i Oskarshamns kommun. Foto: Marit Stigsdotter.

Tätortsnära skog med höga naturvärden vid Våneviks och Påskallaviks fritidsområde i Oskarshamns kommun riskerar avverkning. Kommunen har valt att klassa ner naturvärdena i flera delar av området trots förekomst av många naturvårdsarter. Nu skickar flera föreningar in ett FSC-klagomål mot kommunen.

Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, Föreningen Våneviks gammelskog och Museiföreningen Hård Klang är starkt kritiska till att Oskarshamns kommuns Tekniska nämnd valt att bortse från värdefulla artfynd i Våneviks och Påskallaviks fritidsområde. Totalt har hittills 139 naturvårdsarter, varav 74 rödlistade arter, hittats i området. Av dessa arter är tre globalt rödlistade enligt IUCN och 22 arter omfattas av EU:s Art- och habitatsdirektiv. Området är välinventerat och en konsultfirma har genomfört ett antal naturvärdesinventeringar i området på uppdrag av kommunen.

– Utifrån den omfattande dokumentationen som har gjorts har våra föreningar vid flera tillfällen föreslagit att Våneviks och Påskallaviks fritidsområden ska skyddas mot exploatering dels från byggnation och dels från skogsbruksåtgärder. Men istället vill kommunen nu underlätta för avverkning i området, säger Jan Brenander från Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Kommunens skogsbruksplan har nedklassat flera delar i området till att endast ha ”ringa naturvärden” eller ”vissa naturvärden”. Den nya årsplanen innehåller även förslag om att diken skall rensas vid en alsumpskog som har nyckelbiotopskvaliteter.

Tidigare år har samråd skett mellan föreningar och Tekniska kontorets ansvariga inför antagande av en ny årsplan för uttag ur den kommunala skogen. I år har dock inget samråd skett alls. Av en ren tillfällighet fick föreningarna kännedom om ett möte som Tekniska nämnden haft om avverkningsunderlag.

– Istället för att följa den antagna policyn och genomföra samråd har Tekniska nämnden helt bortsett från alla inventeringsfakta. I varje normal situation skulle den här typen av fakta resultera i en dialog och ändrade planer utifrån miljöbalken och EU:s Art- och habitatdirektiv. Om planen genomförs riskerar betydande natur- och kulturvärden att skadas allvarligt eller helt raderas ut, säger Jan Brenander från Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, Föreningen Våneviks gammelskog och Museiföreningen Hård Klang skriver i sitt FSC-klagomål att Oskarshamns kommun riskerar att bryta mot fler FSC-kriterier om de går vidare med sina avverkningsplaner.  

Alkärr i Vånevik som föreslås för dikning av Oskarshamns kommun. Foto: Marit Stigsdotter.
Kulturstig i Vånevik. Foto: Marit Stigsdotter.