För en dryg vecka sedan träffade vi (jag och Margareta från Nätverket för hållbart skogsbruk inom Svk) egendomsförvaltaren för Strängnäs stift och en anställd från Svenska kyrkan samt skogvaktare från Härad skog i en av kyrkans avverkningshotade skogar i Sörmland, Eskilstuna kommun, för att få dem att ändra sitt beslut att kalavverka den sista delen av en 42 hektar stor anmälan.

Kyrkan ska avverka scouternas skog. Foto: Michael Lander

Jag har under en tid inventerat skogen och skickat en rapport till skogsstyrelsen, länsstyrelsen och kyrkan. Men inget har kunnat påverka dem att ändra sitt beslut, trots rödlistade och skyddade arter inom området, där flera av dessa arter är fridlysta, vissa är av EU listade som en viktig art att bevara i Europa, skydd anges även av Bernkonventionen.

Artlista från skogen från Artportalen med flera rödlistade och fridlysta arter.

Kyrkan vill ta bort scouternas skog

I anslutning till den planerade avverkningen ligger en scoutstuga. De barn som via scouterna lär sig om natur kommer förlora stora delar av den skog de tidigare haft tillgång till. Enligt egendomsförvaltaren har avverkning motiverats med att pengar behövs till kyrkans barntimmar. Är kyrkans barntimmar viktigare än barnen som via scouterna vistas i skogen? Det är inte bara barnen som vistas i den här skogen, det går stigsystem som nyttjas av lokalbefolkningen, och har gjorts så sedan urminnes tider och här plockas bär- och svamp.

Fin kulturmiljö som riskeras att förstöras av Stiftets entreprenörer. Foto: Michael Lander

Kyrkans entreprenörer skadar fornminnen

Kyrkans entreprenörer har vid upprepade tillfällen skadat fornminnen. Det händer så ofta det inte kan ses som ett enstaka misstag utan som ett systemfel inom stiftets förvaltning. Att förstöra fornlämningar är olagligt och kan leda till fleråriga fängelsestraff. Jag har även gjort nyfynd av forn- och kulturmiljölämningar i skogsområdet, där länsstyrelsen konstaterat spår från äldre järnålder. Hålvägar, väghållningsstenar, tjärdalar, kolbottnar och kolarkojor är andra spår av mänsklig aktivitet i detta lilla skogsparti. Det är en skog som aldrig tidigare varit kalhuggen, men har spår av tidigare avverkning, en plockhuggning. Gamla kartor visar att området under en längre tid har varit ett skogsbeteslandskap.

Mindre hackspett, rödlistad som nära hotad och fridlyst enligt Artskyddsförordningen häckar i skogen. Foto: Michael Lander
Grön sköldmossa som är fridlyst enligt Artskyddsförordningen växer i skogen. Den har även skydd av Bernkonventionens bilaga 1 och Habitatdirektivets bilaga 2. Enligt SLU Artfakta är de allvarligaste hoten mot grön sköldmossa skogsavverkning och brist på död ved.

Noll respons från kyrkan

Vi har försökt att få dem att pausa sitt skogsbruk under tiden som kyrkan på central nivå utreder skogsbruket. Men det är noll respons från kyrkan. Tillsvidare fortsätter de med trakthyggesbruket, och här kommer det då kalhuggas, markberedas, och planteras gran.

Din hjälp behövs: Skriv brev till Egendomsutskottet och Stiftsstyrelsen

Ett brev har skickats till Egendomsutskottet och Stiftsstyrelsen med en vädjan att de omprövar sitt beslut att avverka skogarna runt Vidökna i Näshulta. Jättebra om fler skriver till egendomsförvaltaren och stiftsstyrelsen:

strangnas.stift@svenskakyrkan.se

johan.dalman@svenskakyrkan.se

lars.johnsson@svenskakyrkan.se

christina.sodling@svenskakyrkan.se

michael.wallbom@svenskakyrkan.se

jenny.thor@svenskakyrkan.se

eva.sohlborg@svenskakyrkan.se

kristina.wanblom@svenskakyrkan.se

tage.gripenstam@svenskakyrkan.se

birgitta.wrede@svenskakyrkan.se

jesper.nordstrom@svenskakyrkan.se

irma.sandgren@svenskakyrkan.se

Kyrkans ska avverka scouternas skog. Foto: Michael Lander