Den rödlistade vedsvampen doftticka (VU; sårbar) och den nära hotade lunglaven (NT) på sälg.

SCA planerar att avverka ett flertal skogar med höga naturvärden vid Marktjärn, ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun i Västernorrlands län. Totalt handlar det om drygt 40 hektar skog. Skydda Skogen uppmanar SCA att dra tillbaka sina avverkningsplaner vid Marktjärn.

Ca 5 km öster om Hällsjön vid Marktjärn finns ett omväxlande skogsområde med både barr- och lövträd i en kuperad terräng. Här är ca 34 hektar skog avverkningsanmäld. På flera platser angränsar skogen till mindre myrmarker. Förekomsten av död ved är god. På över 40 platser inom den avverkningsanmälda skogen växer de nära hotade lavarna lunglav och skrovellav. På en plats påträffades den sårbara vedsvampen doftticka på sälg som är fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Totalt noterades 30 naturvårdsarter varav 7 rödlistade.

Drygt en km sydost om Hällsjön finns ytterligare ca 8 hektar avverkningsanmäld naturskog med höga naturvärden i en slänt ner mot en myr med gamla tallar och lågor. Skogen blir mer grandominerad längre ner i slänten.

Skydda Skogen har kontaktat SCA och uppmanat dem att dra tillbaka sina avverkningsanmälningar i de värdefulla skogarna vid Marktjärn. Med tanke på artfynden och den rikliga förekomsten av lunglav och skrovellav är detta skogar som bör bevaras för framtiden.

Ladda ner mer information om de avverkningsanmälda skogarna vid Marktjärn här.