• Att den fjällnära skogen undantas från avverkning.
 • Att alla gammelskogar fridlyses.
 • Att minst 30 % av den produktiva skogen skyddas permanent i ekologiskt representativa och sammanlänkade områden.
 • Att skogar restaureras för att uppnå våra miljömål.
 • Att dagens dominerande skogsskötselmetoder med kalavverkning, markberedning och plantering av monokulturer ersätts av ett naturnära skogsbruk.
 • Att subventioner för uttag av skogliga biobränslen avskaffas.
 • Att gamla träd i alla miljöer bevaras.
 • Att igenväxande hagmarker med gamla träd restaureras och bevaras genom hävd.
 • Att speciella insatser görs för särskilt hotade arter.
 • Att skogen som livsmiljö för människor bevaras.
 • Att skogens alla värden värnas, så att mångbruk gynnas.

Skydda Skogen värnar om allemansrätten!

Pärlälvdalens fjällurskog sedd från vattnet.
Pärlälvdalens fjällurskog sedd från vattnet. Foto: David van der Spoel

Skydda Skogen konstaterar

 • Att trädens naturliga omloppstid ofta kan vara 200 – 1000 år, vilket starkt kontrasterar mot skogsbrukets omloppstider.
 • Att skogsbruket i sin nuvarande form är en exploaterande näring som inte är långsiktigt hållbar.
 • Att vinsterna från skogsbruket huvudsakligen inte har tillfallit dem som har arbetat med eller bott i skogen.
 • Att skogsbruk i vårt land bedrivs med metoder som inte bara missgynnar djur och växter, utan som också försvårar för andra mänskliga näringar, eller andra sätt att använda skogen, s.k. mångbruk.
 • Att utarmningen av skogen och dess biologiska mångfald fortskrider snabbt trots ökade naturvårdsinsatser under senare decennier.