Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Överklagan mot avverkning i fjällnära skog med järpe, spillkråka, talltita och tretåig hackspett

Fjäder från orre vid Hustjärn, Foto: Kristina Bäck

I höstas inventerade Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp avverkningsanmäld fjällnära skog i Ottsjö, Jämtland.  Det ska avverkas för en väg som ska dras rakt in den orörda fjällnära skogen vid skogssjön Hustjärn. Trots att Skogsstyrelsen informerades om rödlistade arter och höga naturvärden så tillåter Skogsstyrelsen avverkning. Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen har därför överklagat beslutet.

Den avverkningsanmälda skogsvägen går rätt in i en äldre barrblandskog i en skog- och myrmosaik. Området är en utmärkt biotop och livsmiljö för de fridlysta fåglarna järpe, spillkråka, talltita, lavskrika, tjäder och tretåig hackspett som inventerarna observerade i skogen. Avverkningsanmälan ingår med säkerhet i respektive arters revir, skriver Naturskyddsföreningen i överklagan.

Skogsstyrelsen tillåter avverkning i fjällnära skog med rödlistade arter

Skogsstyrelsen har fått information om att ett 20-tal naturvårdsarter lever i den fjällnära skogen vid Hustjärn. Bland annat är fåglarna järpe, spillkråka, tretåig hackspett och talltita rödlistade som nära hotade (NT). De är även fridlysta genom §4 i artskyddsförordningen. Trots detta så har Skogsstyrelsen gett tillstånd för avverkning.

Genom att tillåta avverkning bryr sig inte Skogsstyrelsen om vilken påverkan skogsvägen kommer att få på arternas livsmiljöer, skriver naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen. Skogsstyrelsen har heller inte brytt sig om de vetenskapliga studier som finns om arterna. Flera studier styrker att avverkning och fragmentering av skog är de främsta hoten mot dessa fåglar. Skogsstyrelsen har inte tillämpat lagstiftningen enligt 4 och 14 §§ i artskyddsförordningen (2007:845) på ett korrekt sätt. Det är myndigheten skyldig att göra enligt 2 kap. 10 § miljötillsynsförordningen (2011:3).

Deltagare på inventering vid Hustjärn i oktober. All skog runt tjärn är avverkningsanmäld, foto: Kristina Bäck

I skogen finns även rödlistade lavar, mossor och svampar: Gammelgransskål (NT), garnlav (NT), granticka (NT), harticka (NT), Leptoporus mollis (NT), nordtagging (NT), rödbrun blekspik (NT), skrovellav (NT), ullticka (NT) och vedtrappmossa (NT). Även signalarterna bårdlav, gytterlav, linnea, skinnlav, stuplav, vedticka och vitmosslav. 19 av arterna är så kallade typiska arter (Natura 2000).

Skogsstyrelsen har inte tillämpat 18 § skogsvårdslagen på ett korrekt sätt, skriver naturskyddsföreningen i överklagan. I denna paragraf anges att ”tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården”. De har inte brytt sig om EU:s artskyddslagstiftning och tidigare EU-domar. I dessa framgår det tydligt att artskyddet gäller strikt för samtliga individer av de fridlysta arterna och att det gäller oavsett om arterna uppnått gynnsam bevarandestatus eller inte.

Skydda Skogen har skickat in FSC-klagomål

Skydda Skogen har tidigare skickat in ett FSC-klagomål gällande denna planerade avverkning och två andra avverkningsanmälningar vid Hustjärn. Det skogsbolag som ska avverka- SCA, är FSC-certifierat och har förbundit sig att utföra ett hållbart skogsbruk, enligt den internationella organisationen FSC:s kriterier. Men att avverka i en skog med rödlistade och fridlysta arter är inte hållbart.

Läs den tidigare artikeln om avverkningarna i Ottsjö:

Explosion av avverkningar- Hur långt får det gå?