Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender, 12: Ädellövskog blir biotopskyddsområde efter att avverkning överklagats

Avverkningsanmäld bokskog blev biotopskyddsområde. Foto: Rune Geistrand

2022 överklagade Skydda Skogen en planerad avverkning av ädellövskog vid Ljungarum, söder om Hässleholm i Skåne. Området var inte inventerat trots att ädellövskog är en ovanlig naturtyp med mindre än 1 procent kvar i Sverige. Skogsstyrelsen tyckte först att skogen var ointressant men efter en ideell inventering skickade de ut en tillsynsexpert som fann skogen värdefull. De föreslog biotopskydd och ägaren är med på det!

Rune Geistrand som är miljöengagerad och juridiskt kunnig, har engagerat sig i skogen och upptäckte avverkningsanmälan. Han hjälpte bland annat till att skriva överklagandet åt föreningen Skydda Skogen. 

Skoglig värdekärna

Området har så höga naturvärden att det är en skoglig värdekärna, enligt naturvärdesbeskrivningen. Naturvårdsbiologen Emil Åsegård inventerade skogen i slutet av oktober och fann 22 naturvårdsarter. Sex av dessa är rödlistade: Blek kraterlav (VU), bokkantlav (NT), bokvårtlav (NT), stiftklotterlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT) och koralltaggsvamp (NT). En stor andel av träden är naturvärdesträd. Det är grovgreniga bokar, bokar med håligheter och stamskador, det är mulmrikt, träden har bohål och risbon. Det går en slingrande bäck genom skogen, omgivningen är blockig med senvuxna träd, det är gott om mossor och död ved. En del av skogen består av alkärr och där har alarna socklar.

I kanten av den avverkningsanmälda skogen är det en nyckelbiotop som består av en artrik bäckravin. En av de rödlistade arterna i bäckravinen är den sårbara laven blek kraterlav (VU). Den är mycket känslig och kräver lång trädkontinuitet, enligt SLU:s Artfakta. I överklagandet skriver Rune:

”I en studie (Arup, Ekman m.fl. 1997) framgår att om blek kraterlav finns i skogen hittar man i regel i genomsnitt även 7-8 andra rödlistade lavar. Trots detta har ingen ny inventering skett av nyckelbiotopen på drygt elva år och inte alls i omkringliggande avverkningsaktuella skog.”

Gammal naturtyp som uppstod för 6000 år sedan

Skogen är en rest av en större sammanhängande ädellövskog som en gång fanns i landskapet på 1960-talet men som nu är nästan borta.  En mycket gammal naturtyp som uppstod under en varmare klimatperiod för 6 000 år sedan. Skogarnas lövsalar har ett myllrande liv med många sällsynta djur och växter.

Ädellövskog är en prioriterad naturtyp i EU:s art- och habitatdirektiv. Naturvårdsverket bedömer att bevarandestatusen för både näringsrik och näringsfattig bokskog är ogynnsam (Naturvårdsverket, 2020). Dessutom är bevarandestatusen för båda dessa dålig i hela Europa.

Läs tidigare artikel om samma skog: Skydda Skogen överklagar planerad avverkning av ädellövskog

Del av nyckelbiotop som gränsar till avverkningsanmälan. Foto: Rune Geistrand