Preemraff demo

Missriktad statlig kreditgaranti för grön omställning – biodrivmedel ger ökade koldioxidutsläpp

Preems satsning på ökad produktion av biobränslen blev beviljad den statliga kreditgarantin för gröna omställningar, dagen innan förhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen. Flera miljöorganisationer fanns på plats under förhandlingarna i Lysekil och tryckte på att Preems ansökan bör avslås med hänsyn till klimat och biologisk mångfald. Skydda Skogen deltog på förhandlingarna och poängterade att biobränslen

Tillfälligt avverkningsstopp i unika skogar på Ornö

Tre planerade avverkningar i artrik naturskog på Ornö i Stockholms skärgård har tillfälligt stoppats efter beslut från Mark- och miljödomstolen. Naturskyddsföreningen i Haninge har överklagat de tre avverkningsanmälningarna och fått rätt i domen. I helgen bjöd medlemmar i Skydda Skogen in alla med anknytning till ön till en gemensam inventering. Privata markägare har under de

Det blev nej till bergtäkt i Hugelstaskogen!

Mark- och miljödomstolen avslår Swerocks ansökan om att bedriva bergtäkt i Hugelstaskogen i Eskilstuna kommun. Medlemmar i Skydda Skogen har varit mycket engagerade för Hugelstaskogen och inventerat, skrivit yttranden och medverkat i media. Detta är ett glädjande besked och en lättnad för många- i alla fall för stunden tills Swerock överklagar beslutet. Swerocks ansökan får

Eskilstuna kommun vill införa avverkningsförbud i Hugelstaskogen- vill hellre ha naturreservat

Nu vill Eskilstuna kommun införa ett intermistiskt (tillfälligt) avverkningsförbud i den av bergtäkt hotade Hugelstaskogen i Eskilstuna. Skydda Skogen har utfört en inventering i området och hittat rödlistade arter och har även skickat ett yttrande om naturvärdena till Mark- och miljödomstolen. Kommunen vill att Swerock inte ska få påbörja exploatering inom tre år, oavsett vad

Bergtäkt hotar hällmarksskog med månghundraåriga tallar, blir industriområde

Swerock AB vill anlägga en bergtäkt i Hugelstaskogen, en omtyckt hällmarksskog med månghundraåriga tallar vid Hugelsta, 3 km öster om Eskilstuna. Detta trots att kommunen, många föreningar och boende i området är emot den planerade bergtäkten. Mark- och miljödomstolen avgör frågan nu i veckan. Den gamla hällmarksskogen står på 75 meters höjd över havet omgiven