Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med skogslevande hotade arter: 10. Lunglav

Lunglav, foto: Sebastian Kirppu

Lunglav (Lobaria pulmonaria) är rödlistad som nära hotad (NT), är en Typisk art och även en signalart. Det är en stor lav som är lätt att känna igen och som främst växer på lövträd. Lunglav har funnits allmänt i Skandinavien men den är extremt känslig mot luftföroreningar och tål inte kalhyggen och har därför försvunnit från sina tidigare växtplatser.

I norra Sverige växer ofta lunglav på gamla sälgar, asp och rönn samt ibland på klippor. I södra och mellersta Sverige hittas den på ädellövträd och asp i gläntor med ek- och bokskog. Även i öppna lövskogar och på gamla hamlade träd. Denna lav förekommer för det mesta där det finns andra ovanliga arter.

Lunglav trivs där det är hög luftfuktighet och där det inte är så mycket sol, som på skuggsidan av berg. Den kan bilda stora bestånd på de nedre delarna av stammarna i skuggiga skogar. I fuktigt väder är lunglaven iögonfallande, för då blir den grön och uppsvälld med synliga bladnerver. När det är torrt krymper den ihop och blir brungrön. På undersidan av bladen är den bubblig, ljus och vävlik och liknar lungvävnad. Det är därför man använde den som lungmedicin förr.

Lunglav minskar starkt eller försvinner från Europa

Under den senaste 100-årsperioden har minskningen av lunglav med sannolikhet varit stor, enligt Artfakta. Mycket tyder även på att lunglaven håller på att minska starkt eller försvinna från delar av Europa. Artfakta skriver att orsaken till tillbakagången beror på slutavverkningar av äldre skogar. Det pågår en fortgående minskning av antalet gamla grova lövträd i betespräglade skogar och i kulturmarker. Även ”en allmän förtätning av värdefulla skogsbestånd med gamla lövträd”.

Markägare bör regelmässigt spara enskilda träd med lunglav, enligt Artfakta. Dessutom bör markägare se till att skydda områden med rikliga mängder av lunglav som biotopskydd, frivilliga avsättningar eller reservat. Markägare bör också restaurera skogsmarkerna och skapa mer arealer av lövrika blandskogar. Genom att skydda och utveckla skogsmiljöer där den finns så gynnar man också en lång rad andra sällsynta och rödlistade arter.

Läs gärna några artiklar där lunglav finns i en avverkningsanmäld skog:

Sveaskog planerar avverka skyddsvärda skogar i Sorsele

Hänglavsbärande skogar ska sparas, inte huggas ned

Jämtland: Nyckelbiotop längs bäck avverkningsanmäld