Knärot, foto: Michael Lander

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad skogslevande art.

Knärot är en orkidé med väldoftande vitgula, liksom håriga, blommor. Den är rödlistad som sårbar och kan växa i hela landet, utom längst i norr och längst i söder. Tiden är lång från det knäroten börjar växa till att den blommar, upp till tio år. Knäroten kommer inte tillbaka om man hugger ned skogen den växer i.

I SLUs Artfakta står det att knärot har minskat och kommer även fortsättningsvis att minska på grund av ett alltför intensivt skogsbruk. Linné beskriver knärotens vintergröna blad 1773 så här: ”Bladens rutformiga fläckar äro på några stånd nästan svarta, på andra nästan purpurfärgade, på andra hvitaktiga samt på ytterligare andra knappt märkbara.”

Knäroten har inga långa rötter, utan istället en förgrenad jordstam som kryper under mossan och löven. Mykorrhizasvampar lever tillsammans med knäroten i en s.k. symbios. Svamparna förser knäroten med kväve och fosfor, som får knärotens frön och groddplantor att överleva och att bli nya knärötter. I gengäld lämnar sedan knäroten kol till mykorrizasvampen.

Den rödlistade, sårbara och fridlysta knäroten. Foto: Privat.
Den rödlistade, sårbara och fridlysta knäroten. Foto: Privat.

Vid avverkning kräver knärot 50 meters buffertzoner för att dess växtplatser inte ska ta skada. Detta enligt en avhandling från SLU av Samuel Johnson 2014. SLU:s Artfakta skriver att man bör undanta lokaler med knärot från modernt skogsbruk. Något som även skulle gynna andra ”gammelskogsarter” inklusive skyddsvärda lavar, mossor och svampar. För rika förekomster av arten är reservatsbildning eller biotopskydd lämpliga åtgärder för att skydda den. Vidare skriver de att modernt skogsbruk missgynnar knärot. Den försvinner snabbt på kalhyggen, när de grunt växande jordstammarna exponeras för solljus som torkar upp marken.

Argument för att skydda alla kända lokaler av knärot från avverkning

Fridlyst enligt Artskyddsförordningen §8 och upptagen i Artskyddsförordningen bil 2
VU (Sårbar) i rödlistan 2020, uppklassats från NT (Nära hotad) 2015
Minskat med 40% de senaste 60 åren
Fortsatt minskning med 30% förväntas
Har inte förmåga att återkolonisera
Indikerar lång skoglig kontinuitet, andra hänsynskrävande arter finns på lokalerna
Stor förlust av okända lokaler pga avverkningar
Uppfyller inte kraven på gynnsam bevarande status (2 av 3 kriterier inte uppfyllda)
Lämpligt att avsätta skog med knärot (och därmed andra hänsynskrävande arter) så länge inte Sverige uppnår målet Levande skog

Några artiklar på Skydda Skogens hemsida som handlar om hotade skogar med knärot:

Nu avverkas skog med rödlistad knärot- Skogsstyrelsen invänder inte

Oskarshamns Fågelklubb får rätt: Förbjudet skada knärotens växtplats

Del av knärotsskog räddad efter ideell insats