Den rödlistade dofttickan (VU), i den avverkningsanmälda skogen vid Mörtsjökojan. Foto: Privat

En skog med höga naturvärden som är en registrerad nyckelbiotop är avverkningsanmäld av skogsbolaget SCA vid Mörtsjökojan i Bräcke kommun, Jämtland.  Det är flera fridlysta och rödlistade fåglar, mossor, växter, lavar och svampar i skogen. Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen har därför begärt att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen och genomför en artskyddsutredning. Även ett FSC klagomål har skickats in eftersom skogsbolaget SCA är ett FSC-certifierat bolag, vilket ska garantera ett hållbart skogsbruk och då ska inte nyckelbiotoper avverkas.

Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen vill att myndigheterna agerar för att säkerställa att de höga naturvärdena och livsmiljöerna för de känsliga arterna bevaras. Skogen beskrivs bland annat som ”en sydvänd brant med granskog med ett stort inslag av grova lövträd som asp, sälg, björk och rönn”.

I östra delen av skogen finns ett mindre stavaskogsparti där tall har kommit upp i ett tätvuxet bestånd efter den senaste skogsbranden i området. Stavaskog är skog med så många stammar att träden har mycket liten diametertillväxt. Vanligen är det naturligt uppkommen skog av tall eller gran. ”Det finns brandljud både på levande tall och björk samt gott om brända stubbar” skriver föreningarna. Brandljud är en stamskada på ett träd, orsakad av värme från skogsbrand. Barken faller av och veden blottas. Om trädet överlever branden börjar skadan övervallas. Brandljud finns främst på tallar, som tack vare sin tjocka bark kan överleva branden.

Luftfuktigheten i skogsområdet är hög vilket bland annat den stora förekomsten av lunglav visar”.  Lunglav trivs i fuktig luft och är rödlistad som nära hotad (NT). Den växer gärna på gamla lövträd. En orsak till att den har blivit ovanlig beror på slutavverkningar av äldre skogar, enligt Artfakta. Andra arter kopplade till grova levande lövträd, som växer i området, är doftticka (VU) och stor aspticka, platt fjädermossa, korallblylav, gytterlav, skinnlav, stuplav, luddlav och bårdlav. Det finns gott om grov död ved och sällsynta arter som blackticka (VU), koralltaggsvamp (NT), kandelabersvamp (NT), veckticka (NT), ullticka (NT) och vedtrappmossa (NT).

CR – Akut hotad (Critically endangered), EN – Starkt hotad (Endangered), VU – Sårbar (Vulnerable), NT – Nära hotad (Near Threatened)

Sammanlagt påträffades 40 naturvårdsarter, varav 11 rödlistade arter vid skogsgruppens besök i området. Flera av arterna omfattas av Artskyddsförordningen och därför bör myndigheterna skydda skogen vid Mörtsjökojan, menar Jämtlands Skogsgrupp och Skydda Skogen.

Blackticka (VU), rödlistad som sårbar, i Mörtsjökojans skog. Foto: Privat
Kandelabersvamp (NT), i skogen. Foto Privat
Brandpåverkad stubbe. Foto: Privat 
Artikel av Kristina Bäck