Den närgångna och spelande tjädertuppen Torsten i Hedlandets naturreservat. Han blev sedan överkörd av en bil, tyvärr. Det har avverkats så mycket runt reservatet och i reservatet så tjädrarna får inte längre plats. Foto: Michael Lander

FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka flera skogar som är viktiga för både den biologiska mångfalden och för friluftslivet i Hedlandets naturreservat nära Hjälmaren, Eskilstuna kommun. Skydda Skogen och Sörmlands skogsgrupp i Naturskyddsföreningen har inventerat några av skogarna och nu skickat in ett FSC klagomål. Det är det andra FSC klagomålet som Skydda Skogen skickar in om Hedlandet.

Fokus i FSC-klagomålet är på några av Sveaskogs avverkningsplanerade skogar som bolaget ska avverka för produktionsmål men med förstärkt hänsyn (PF). Naturreservatet är på 1 353 hektar och flera skogsområden har Sveaskog redan avverkat och även markberett i reservatet.

Låt skogarna vara ifred från ingrepp

En representant från Skydda Skogen som även varit med och skrivit FSC klagomålet kommenterar:

-Vi anser att dessa skogar är skyddsvärda och att Sveaskog inte ska avverka dem, inte ens med förstärkt hänsyn. Det blir ett hygge ändå med sönderkörd mark, dessa skogar måste få vara ifred från ingrepp framöver.

Avverkningskarta över naturreservatet, från skötselplanen. Det blårandiga ska avverkas med förstärkt hänsyn och det helblå med generell hänsyn. Men mycket har redan avverkats för produktionsmål och det är hyggen överallt i reservatet nu.
Avverkningsplanerad skogsmiljö. På lågan växer den rödlistade vedtrappmossan. Foto: Kristina Bäck
Vandringsled i naturreservatet Hedlandet kommer delvis att hamna på ett hygge. Foto: Kristina Bäck

Den finaste och mest välbesökta skogen avverkningsplanerad

En av de avverkningsplanerade skogarna är det populäraste utflyktsområdet i naturreservatet med flest besökare. Det finns parkering, vandringsleder, rastplats vid Hjälmaren och vindskydd i skogen. Vandringsled och vindskydd kommer att hamna intill eller på hygge. Föreningarna skriver i FSC-klagomålet:

-Många är här på helgerna och vandrar, fiskar och rastar nere vid Hjälmaren, orienterar och plockar bär och svamp. Området är därför viktigt för många Eskilstunabor. Ingen vi har frågat har varit positiv inför avverkningarna, för vem vill vandra på hyggen där det inte heller finns bär och svamp längre.

Medlemmar i Skydda Skogen och naturskyddsföreningens skogsgrupp har påträffat många rödlistade och hotade arter under de inventeringar de har utfört under sommaren och hösten. Exempelvis orkidén knärot (VU), vedtrappmossa (NT), duvhök (NT), talltita (NT), spillkråka (NT) och järpe (NT). Även svartvit taggsvamp (NT), många motaggsvampar (NT), dropptaggsvamp (NT), kandelabersvamp (NT) blomkålssvamp och rödgul trumpetssvamp som båda är signalarter.

Svartvit taggsvamp som är rödlistad som nära hotad växer intill där det planeras att avverkas i naturreservatet Hedlandet. Där finns även dropptaggsvamp, kandelabersvamp, motaggsvamp, blomkålssvamp och tratttaggsvamp. Foto: Kristina Bäck
Sårläka som är en signalart växer i närheten av den svartvita taggsvampen. Foto: Kristina Bäck

32 inrapporterade rödlistade arter 2021

En sökning i SLU:s Artportalen visar att ett 80-tal naturvårdsarter varav 32 rödlistade arter är inrapporterade i de avverkningsplanerade skogarna bara under 2021. Exempelvis de skogslevande fåglarna järpe, tjäder, spillkråka, talltita och sparvuggla. Alla dessa fåglar är fridlysta enligt Artskyddsförordningen §4.  Orkidéerna knärot och fläcknycklar samt grön sköldmossa ska vara skyddade enligt §8 och revlummer enligt §9 i Artskyddsförordningen.

Om Sveaskog avverkar strider det bland annat mot Princip 1 i FSC standarden som handlar om lagefterlevnad: ”Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”.

Utan dispens från Länsstyrelsen är det ett lagbrott att på något sätt skada de fridlysta arternas livsmiljöer och växtplatser, skriver föreningarna i sitt klagomål.

Tidigare artiklar som vi har skrivit om Hedlandets naturreservat:

Hedlandets naturreservat förstörs av hyggen och vindkraft

Upprop till Eskilstuna kommun: Agera för naturen och klimatet!