Så här ser det ut i naturreservatet Hedlandet. Foto: Michael Lander

Sveaskogs produktionsinriktade skogsbruk i Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun måste stoppas. Även avverkningar mot granbarkborrar har gjorts.  Det är kalavverkat och sönderkört på flera ställen med vattenfyllda spår. Dessutom planeras 290 meter höga vindkraftverk nära reservatet. Om inte skogens arter och ekosystem är fredade inom de skyddade områden som finns, var ska de då vara fredade?

I Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun ska 58% av skogsmarken avverkas av markägaren Sveaskog, enligt skötselplanen. Det är både avverkning med produktionsmål med förstärkt hänsyn (PF) och produktionsmål med generell hänsyn (PG). Men i verkligheten blir det vanligt kalhyggesskogsbruk, för det har redan gjorts på flera ställen.

Kartan över vad som ska brukas visar att stora områden berörs. Flera av hyggena kommer att angränsa till hyggen som redan har gjorts utanför reservatet. Betänk att Södermanland är ett av de län i Sverige som har minst andel gammal skog, minst andel skyddad skog och minst andel död ved i skogsmarken. Bara 2 procent av skogsmarken är formellt skyddad, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Sveaskog har även avverkat i reservatet på grund av granbarkborre. Men när detta gjordes togs många lövträd ner, trots att det står i skötselplanen att lövträd ska gynnas. Sveaskog säger att lövträden stod i vägen för maskinerna. Träden hamnade sedan i stora högar märkta ”Energived”, de ska alltså eldas upp som biobränsle.

Nu planeras även 290 meter höga vindkraftsverk vid reservatsgränsen. Det ska stå i ett skogsområde på 465 hektar som till stor del ännu inte har avverkats. Fridlysta och rödlistade arter som lever i skogsområdet och i dess omgivning vid Hjälmaren riskerar att försvinna, exempelvis havsörn, tjäder och fiksgjuse. Enligt en inventering från 2019 finns 12 olika arter av fladdermöss.  Landskapet blir söndertrasat av breda transportvägar och nya hyggen. Naturskyddsföreningen i Eskilstuna skriver i ett yttrande mot vindkraftverken att naturreservatet Hedlandet kommer inte längre att vara ett alternativ för friluftsliv och rekreation.

Hedlandet besöks av många. Men vem vill vistas i ett avverkat landskap? Det tar över 50 år för avverkat blåbärsris att komma igen. Eskilstuna kommun borde värna området eftersom det är välbesökt av många som vill komma ut i naturen, särskilt nu i coronatider.

Sveaskog har kört igenom ett kärr i naturreservatet. Foto: Michael Lander

För två år sedan fördes kampanjen ”Vår Skog” av flera miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen. 45 000 underskrifter samlades in till regeringen med kravet att ägardirektiven för Sveaskog ändras och att vinstkravet tas bort. Andra krav var att fler av Sveaskogs skogar skyddas. Sveaskog skulle kunna bli en förebild för ett ekosystembaserat och hyggesfritt skogsbruk. Men ingenting har hänt och skövlingen bara fortsätter.

Skriv under mot avverkning mot granbarkborrar: Stoppa avverkningar pga granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden | MittSkifte

Text av Kristina Bäck, del av texten tidigare publicerad som insändare i Eskilstunakuriren