Kalender 2021, 12:e december: Hasselmus

Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och enligt EU:s Art-och habitatdirektiv bilaga 4. Arten kan försvinna när snårvegetation röjes bort vid exempelvis radikal brynröjning, landskapsvård med alltför nitisk städiver och vid ensidig reservatsskötsel. Planterad gran konkurrerar bort busk- och lövvegetationen som den lever i. Fragmentering av landskapet är också ett stort hot. Hasselmusens päls är