Växjö stift har avverkningsanmält skvattrammosse som är tjäderhabitat

Växjö stift har avverkningsanmält skog med höga naturvärden vid Gökhultesjön i Mönsterås kommun. Skogsgruppen i Oskarshamns Fågelklubb är mycket kritiska och försöker stoppa avverkningarna som bland annat strider mot FSC certifieringen. I skogen finns den fridlysta tjädern och rödlistade arter som spillkråka, tallticka och signalarten kornknutsmossa. I området runt Gökhultesjön finns flera avverkningsanmälningar på sammanlagt